Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.08.17 14:20:21 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.08.17 14:19:41 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-3121-014/09

MR – AG – 3121 – 014/09                                                        Stalowa Wola, dnia 17.08.2009 r.
 
 
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 5.08.2009 r. na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: skład, przygotowanie do druku i druk Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli  oraz katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Ostatnia szarża - rzeźba Andrzeja Pityńskiego i Stalowa Wola w cieniu swastyki 1939 – 1944, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Firmę: Marlex Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 30.220, 00 (netto) + VAT 22% w kwocie 6.648,40 - tj. łącznie cena 36.868, 40 (brutto), słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem zł 40.100.
 
Oferta nr 3 otrzymała 70,00 punktów w I kryterium oceny ofert (cena) oraz 30,00 punktów w II kryterium (jakość), łącznie 100,00 punktów. Oferta firmy Marlex Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą. Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12) oraz porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (druk ZP 21) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.
 
Oferta nr 2 złożona przez Agencję Reklamową ATU – NOVA, Żelazków 75, 62-817 Żelazków została odrzucona ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu (wg pkt XIII Lp 2 SIWZ). Oferta nr 2 nie mogła być poddana ocenie przez członków komisji przetargowej gdyż nie nie zawierała minimum jednej próbki publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki, która została przygotowana do druku i wydrukowana przez Oferenta (katalog/ album) i jest porównywalna z zamówieniem. Tym samym oferta nr 2 została odrzucona jako niezgodna z SIWZ i nie spełniająca warunków udziału w postępowaniu. Dołączone przez oferenta nr 2 próbki nie są reprodukcjami dzieł sztuki, brak również podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, że publikacja została złożona, przygotowana do druku i wydrukowana przez Oferenta nr 2 bez udziału podwykonawców.
 
Oferta nr 4 złożona przez Konsorcjum C&K, ul. Marka Hłaski 10a, 01-689 Warszawa, Pracownia C&C Sp. z o.o., ul. Marka Hłaski 10a, 01-689 Warszawa, Drukarnia KONTAKT, ul. Gospodarcza 5a, 05-092 Łomianki, spełnia warunki udziału w postępowaniu, jednak przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zbiorcze zestawienie ofert odrzuconych stanowi druk ZP 19.
 
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 25 sierpnia 2009 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
 
 
DRUK ZP 12
 
DRUK ZP 21
 
DRUK ZP 17
 
DRUK ZP 19
 
 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/08/17 12:20:21 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598