Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.08.07 18:19:10 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.08.07 18:17:58 przez: Marcin Młynarski

Informacja o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-3121-013/09

MR – AG – 3121 – 013/09                                            Stalowa Wola, dnia 6.08.2009 r.
 
 
 
 
            Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 8.07.2009 r. na zadanie pn.: „Modernizacja i wykonanie ciągów pieszo – komunikacyjnych na ekspozycji rzeźb Galeria przez dotyk  na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Firmę: BUDO-TRANS Spółka z o.o., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 89.745, 21 (netto) + VAT 22% w kwocie 19.743,95 tj. łącznie cena 109.489, 16 (brutto), słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć zł 16/100.
            Oferta nr 1 była jedyną złożoną w ww. postępowaniu przetargowym ofertą. Oferta nr 1 otrzymała maksymalną ilość punktów w jedynym kryterium oceny ofert (cena) oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.
            Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 17 sierpnia 2009 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
    Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Oferentowi, uczestnikowi postępowania.
 
TREŚĆ OGŁOSZENIA O WYBORZE OFERTY
 
DRUK ZP 12
 
DRUK ZP 21


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/08/07 16:19:10 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598