Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.08.07 17:53:13 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.08.07 17:51:37 przez: Marcin Młynarski

Informacja o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-3121-012/09

MR – AG – 3121 – 012/09                                  Stalowa Wola, dnia 7.08.2009 r.
 
 
 
        Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 6.07.2009 r. na zadanie pn.: „Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w Domu Gościnnym Hutnik przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12 w Stalowej Woli – etap I”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 7.08.2009 r. oferta nr 4 złożona przez Firmę: Mazur Kolor Zakład Produkcyjny, Bolesław Dąbrowski, 12-120 Dźwierzuty, Miętkie 58, z ceną ofertową: 375.997, 59 (netto), + VAT 22% w kwocie 82.719,47 tj. łącznie cena 458.717, 06 (brutto), słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemnaście zł 6/100.
 
        Oferta nr 4 otrzymała maksymalną ilość punktów w jedynym kryterium oceny ofert (cena) i spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.
 
        Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12) oraz porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (druk ZP 21) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia. Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 19 sierpnia 2009 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
        Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Oferentom, uczestnikom postępowania.
 
 
TREŚĆ OGŁOSZENIA O WYBORZE OFERTY
 
DRUK ZP 12
 
DRUK ZP 21


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/08/07 15:53:13 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598