Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.11.19 8:57:47 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.11.19 8:55:41 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8448556, faks 015 8448557.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury, Muzeum.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy fotograficznej Adama Krzykwy W dolinie Sanu. Krajobraz - Ludzie - Tradycje, organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania wydruku oraz montażu kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy fotograficznej Adama Krzykwy W dolinie Sanu. Krajobraz - Ludzie - Tradycje, organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Usługa polega na wydruku łącznie 371.16 m2 kolorowych wydruków wielkoformatowych na matowej folii PCV a następnie ich montaż (docinanie i naklejanie) na płytach z poliwęglanu komorowego (plansze ekspozycyjne), przestrzennej rzeźbie jubileuszowej oraz na 8-iu słupach wystawienniczych rozlokowanych w różnych punktach miasta Stalowa Wola. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający dostarczy Oferentowi wyłonionemu w postępowaniu przetargowym scenariusz merytoryczny wystawy plenerowej wraz z koncepcją rozmieszczenia (montażu) plansz ekspozycyjnych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.82.00.00-8, 22.46.20.00-6, 79.34.10.00-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 66000 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKA-REKLAMA, ul. Warszawska 10, 98-300 Wieluń, kraj/woj. łódzkie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 6500
  • Oferta z najniższą ceną: 6500 oferta z najwyższą ceną: 29680
  • Waluta: PLN.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/11/19 07:57:47 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598