Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.08.06 17:16:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.08.06 17:14:55 przez: Marcin Młynarski

Modyfikacja przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-014/09

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający wprowadza modyfikację przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: skład, przygotowanie do druku i druk Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli  oraz katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Ostatnia szarża - rzeźba Andrzeja Pityńskiego i Stalowa Wola w cieniu swastyki 1939 – 1944 nr sprawy: MR – AG – 3121 – 014/09.
 

1. Zamawiający wymaga by Oferent dołączył do oferty wydaną przez siebie publikację z reprodukcjami dzieł sztuki (album, katalog), który oceniany będzie przez członków komisji przetargowej w II kryterium oceny ofert – jakość.

2. Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może być w całości powierzone podwykonawcy/ podwykonawcom.

3. Zamawiający anuluje zapisy pkt. III. (Opis przedmiotu zamówienia pkt 2.1, 2.2, 2.6) dotyczące wymogu zrealizowania przedmiotu zamówienia maszyną drukarską minimum 5- kolorową typu KBA Rapida z wieżą lakierującą on-line lub równoważną (o właściwościach nie gorszych), oraz Załącznik nr 7.

 
PEŁNA TREŚĆ MODYFIKACJI
 
OGŁOSZENIE PO MODYFIKACJI
 
SIWZ PO MODYFIKACJI


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/08/06 15:16:53 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598