Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.08.05 18:33:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.08.05 18:32:32 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr sprawy MR-AG-3121-14/09

O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Usługa poligraficzna: skład, przygotowanie do druku i druk Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli  oraz katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Ostatnia szarża - rzeźba Andrzeja Pityńskiego i Stalowa Wola w cieniu swastyki 1939 - 1944
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zwanej dalej pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski i Monika Kuraś; tel. (015) 844 85 56, (015) 844 02 81, faks (015) 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79.80.00.00-2, 79.82.20.00-2, 79.82.10.00-5, 79.82.00.00-8, 79823000-9, 79810000-5, 79822000-2

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SIWZWersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/08/05 16:33:28 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598