Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.07.15 10:39:40 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.07.15 10:38:46 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-3121-010/09

MR – AG – 3121 – 010/09                                  Stalowa Wola, dnia 15.07.2009 r.
 
 
 
 
        Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.06.2009 r. na zadanie pn.: „Remont części korytarza parteru oraz klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 15.07.2009 r.  oferta nr 1 złożona przez Firmę: ANIFA Anna Bąk, ul. Narutowicza 6/7 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 70.698, 20 (netto), + VAT 22% w kwocie 15.553,60 tj. łącznie cena 86.251, 80 (brutto), słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden zł 80/100.
        
        Oferta nr 1 otrzymała maksymalną ilość punktów w jedynym kryterium oceny ofert (cena) i spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą. Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12) oraz porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (druk ZP 21) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.
     
          Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 27 lipca 2009 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
        
        Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/  oraz przekazano uczestnikom postępowania.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
DRUK ZP 12
DRUK ZP 21


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/07/15 08:39:40 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598