Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.07.08 16:19:21 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.07.08 16:18:53 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-013/09

 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
„Wykonanie ciągów komunikacyjnych na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I oraz naprawa nawierzchni żwirowej przed budynkiem Muzeum.”
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zwanej dalej pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 euro. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Wanda Giecko, tel. 015 844 02 81, w godz.
8.00 – 15.00. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągów komunikacyjnych na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I oraz naprawa nawierzchni żwirowej przed budynkiem Muzeum.
 
Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233262-3   Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233253-7    Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45432112-2    Kładzenie nawierzchni
14210000-6    Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
 
Na zadanie składa się:
I.            Wykonanie renowacji istniejącej nawierzchni przed budynkiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli poprzez zdjęcie ręczne górnej warstwy istniejącej nawierzchni żwirowej i ponowne wykonanie nawierzchni typu HANSE-GRAND lub równoważnej, o nie gorszych parametrach – o powierzchni 758 m2
II.           Wykonanie nowej części nawierzchni typu HANSE-GRAND lub równoważnej wraz z kosztowaniem i podbudową na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, o powierzchni 365,25 m2
III.         Projektowane ciągi komunikacyjne zajmują łączną powierzchnię 1123,25 m2 
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA
SIWZ
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1. koncepcja nawierzchni
2. opis nawierzchni
3. projekt nawierzchni
4. PRZEDMIAR ROBÓT
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/07/08 14:19:21 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598