Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.07.06 16:32:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.07.06 16:29:51 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-012/09

 
MR-AG-3121-012/09                                                               Stalowa Wola, dnia 6.07.2009
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
„Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w Domu Gościnnym Hutnik
przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12 w Stalowej Woli – etap I”
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zwanej dalej pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 euro. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Wanda Giecko, tel. 015 844 02 81, w godz.
8.00 – 15.00. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w Domu Gościnnym Hutnik przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12 w Stalowej Woli
Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44221000-5    Okna, drzwi i podobne elementy,
45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45410000-4    Tynkowanie,
45442100-8    Roboty malarskie.
 
TREŚĆ OGŁOSZENIA
SIWZ
 
Załączniki:
Przedmiar robót - etap I
rys. 1
rys. 2
rys. 3
rys. 4
rys. 5
rys. 6
rys. 7
Opis techniczny projektu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Detal stolarki

 

 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/07/06 14:32:58 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598