Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.06.09 19:00:18 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.06.09 18:59:36 przez: Marcin Młynarski

Informacja o przetargu Nr sprawy: MR-AG-3121-007/09

MR-AG-3121-007/09                                         Stalowa Wola, dnia 9.06.2009 r.
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 8.05.2009 r. na zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia rzeźb na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Firmę: ELTEL Networks S. A. 61-131, Poznań, ul. Kaliska 21; z ceną ofertową: 23.576, 46 (netto) + VAT 22% w kwocie 5.186,82 tj. łącznie cena 28.763, 28 (brutto), słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy zł 28/100. Oferta nr 1 otrzymała maksymalną ilość punktów w jedynym kryterium oceny ofert (cena) i spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.
Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12) oraz porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (druk ZP 21) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 22 czerwca 2009 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 1, 2


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/06/09 17:00:18 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598