Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.12.04 22:26:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.12.04 22:25:34 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-011/08

MR-AG-213-011/08                         Stalowa Wola, dnia 4 grudnia 2008 r.
 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
„Ochronę mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy
COP dla przyszłości oraz usługi konwojowania”
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marcin Młynarski; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. W sprawach merytorycznych (kwestie techniczne) związanych z przedmiotem zamówienia uprawnionym do kontaktów jest: Mariusz Nowak; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (ul. Sandomierska 1); ochrona fizyczna i monitoring antywłamaniowy wystawy COP dla przyszłości (ul. Hutnicza 17) oraz konwojowanie; zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zmianami (Dz. U. Nr 114 z 1997 r. poz. 740), wg opisu jak poniżej:
 

A)    Ochrona Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, mieszczącego się przy ulicy Sandomierskiej 1, 37-464 Stalowa Wola

1.1  Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego stałej usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego, codziennie w godz. od 21.00 do 7.00. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w wymienionych godzinach, przy pomocy jednego zatrudnionego przez siebie Pracownika ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1,  jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach, jak również bezpośredniego otocznia posesji Muzeum. Termin sprawowania ochrony: 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

1.2  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały całodobowy nadzór dyżurnego centrum operacyjnego (24-godzinny monitoring; „czuwanie” w centrum operacyjnym z możliwością niezwłocznej reakcji patrolu interwencyjnego w stanie zagrożenia, sygnalizowanego przez pracowników muzeum, pracownika ochrony lub systemy alarmowe i wizyjne, lub wszystkich podmiotów jednocześnie).

1.3  W razie zadziałania układu sygnalizacji włamania, w trybie natychmiastowym pracownicy Wykonawcy dokonają kontroli przedmiotowego obiektu, a w przypadku stwierdzenia włamania zabezpieczą go, podejmą czynności związane z likwidacją wynikającego zagrożenia i powiadomią wyspecjalizowane służby: Policję, Straż Pożarną i inne w razie potrzeby oraz Zamawiającego.

1.4  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić okresowy przegląd antywłamaniowego systemu alarmowego, (cokwartalne serwisowanie) wraz z ewentualnymi naprawami rozliczanymi wg odrębnych umów.

1.5  Wszystkie prace związane z przeglądami, modernizacją i konserwacją zabezpieczeń elektronicznych należy dokumentować w formie książki przeglądów lub książki eksploatacji i konserwacji.

1.6  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały monitoring wizyjny dyżurnego centrum operacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 7.00 oraz w soboty i niedziele całodobowo, zaś w razie zdiagnozowania „zagrożenia” z ewentualnym użyciem grupy interwencyjnej.

1.7  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w soboty, niedziele i święta o godz. 7.00 zamykał obiekt Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (ul. Sandomierska 1), a następnie przekazywał klucze do Centrum Monitoringu oraz w razie potrzeby dostarczał je o godz. 15.00 do siedziby Muzeum, po uprzednim przeprowadzeniu procedury przekazania kluczy ustalonej wcześniej z Zamawiającym (identyfikacja osoby + hasło).

1.8  Zamawiający zobowiąże się informować personel Wykonawcy o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie.

1.9   Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonywania Zamówienia oraz możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem Zamówienia.

1.10         Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. Wykonawca prowadził będzie również ewidencję pracowników Muzeum oraz osób trzecich przebywających w budynku w godzinach między 21.00 a 7.00.

1.11 Wykonawca Zamówienia powinien posiadać możliwość podłączenia systemów alarmowych Muzeum do własnych instalacji alarmowych (przesył danych, sygnał wizji, detekcji ruchu, sygnałów alarmowych).

1.12 Wykonawca Zamówienia powinien posiadać możliwość podłączenia systemu monitoringu telewizyjnego Muzeum do własnego systemu z podglądem 24-godzinnym.

1.13 Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu     przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

1.14 Zamawiający zobowiąże się także do niezatrudniania, bez uprzedniego uzgodnienia tego z Wykonawcą, innych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług ochrony mienia, którzy mieliby wykonywać usługi w miejscu wykonania Zamówienia w zakresie tożsamym lub zbliżonym z zakresem usług świadczonych przez Wykonawcę na podstawie umowy.

 

B)    Ochrona wystawy COP dla przyszłości  mieszczącej się w budynku byłej Hali Warsztatów Szkolnych ZS nr 1 w Stalowej Woli, przy ulicy Hutniczej 17, 37-450 Stalowa Wola

1.1             Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego stałej usługi bezpośredniej ochrony fizycznej wystawy COP dla przyszłości w następujących dniach i godzinach:

         - od godz. 14.00 w poniedziałki do godz. 14.00 we wtorki,
         - od godz. 20.00 we wtorki do godz. 9.00 we środy,
         - od godz. 14.00 we środy do godz. 14.00 w czwartki,
         - od godz. 20.00 w czwartki do godz. 9.00 w piątki,
         - od godz. 14.00 w piątki do godz. 16.00 w soboty,
         - od godz. 19.00 w soboty do godz. 16.00 w niedziele,
         - od godz. 19.00 w niedziele do godz. 14.00 w poniedziałki.

1.2.          Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w wymienionych godzinach, przy pomocy jednego zatrudnionego przez siebie Pracownika ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną wystawy COP dla przyszłości zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, mieszczącej się przy ulicy Hutniczej 17; jej pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w pomieszczeniach ekspozycyjnych (tj. eksponaty, elementy aranżacyjne wystawy, sprzęt elektroniczny-multimedialny i inne), jak również bezpośredniego otocznia budynku, w którym mieści się wystawa. Termin sprawowania ochrony: 1 stycznia 2009 r. – 31 lipca 2009 r.

1.3.          Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały całodobowy nadzór dyżurnego centrum operacyjnego (24-godzinny monitoring drogą radiową układu sygnalizacji włamania; „czuwanie” w centrum operacyjnym z możliwością natychmiastowej reakcji patrolu interwencyjnego w stanie zagrożenia; sygnalizowanego przez pracowników muzeum, pracownika ochrony lub systemy alarmowe i wizyjne, lub wszystkich podmiotów jednocześnie).

1.4.          W razie zadziałania układu sygnalizacji włamania w trybie natychmiastowym pracownicy Wykonawcy dokonają kontroli przedmiotowego obiektu, a w przypadku stwierdzenia włamania zabezpieczą go, podejmą czynności związane z likwidacją wynikającego zagrożenia i powiadomią wyspecjalizowane służby: Policję, Straż Pożarną i inne w razie potrzeby, oraz Zamawiającego.

1.5.          Wykonawca zobowiązany jest zapewnić okresowy przegląd antywłamaniowego systemu alarmowego (cokwartalne serwisowanie) wraz z ewentualnymi naprawami rozliczanymi wg odrębnych umów.

1.6.          Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

1.7.          Zamawiający zobowiąże się także do niezatrudniania, bez uprzedniego uzgodnienia tego z Wykonawcą, innych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług ochrony mienia, którzy mieliby wykonywać usługi w miejscu wykonania Zamówienia w zakresie tożsamym lub zbliżonym z zakresem usług świadczonych przez Wykonawcę na podstawie umowy.

1.8.          Comiesięczne płatności dokonywane będą w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

C)    Konwojowanie eksponatów przewożonych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konwojowania eksponatów przewożonych dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
  2. Konwój eksponatów może odbywać się:
a)     pojazdem Zamawiającego (1-2 konwojentów, w zależności od wartości mienia) lub
b)     pojazdem Wykonawcy lub
c)     obu podmiotów jednocześnie, tzn. pojazdem należącym do Muzeum i pojazdem Wykonawcy (2 konwojentów), w zależności od potrzeb i wartości ochranianego mienia. 
  1. Transporty przedmiotów wartościowych trwają średnio 1 do 2 dni z przewagą transportów jednodniowych.
  2. W większości przypadków (80%) konwoje odbywać się będą środkiem transportu Zamawiającego, który jest przystosowany do transportu dzieł sztuki.
  3. Zamawiający nie organizuje transportów środków pieniężnych.
  4. W jednym transporcie przedmiotów wartościowych (dzieła sztuki) uczestniczą 2-3 osoby ze strony Zamawiającego plus konwojent/konwojenci.
  5. Osoby konwojujące z licencją podlegają bezpośrednio Wykonawcy i tylko od niego mogą otrzymywać polecenia. W nagłych, uzasadnionych przypadkach, Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik może wydać specjalne dyspozycje z pominięciem Wykonawcy pod warunkiem potwierdzenia ich na piśmie. Dyspozycje te będą wykonane tylko wówczas, jeżeli nie kolidują z przepisami prawa i nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa ochranianych wartości.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
5. Termin realizacji:
 
1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009
– dotyczy obiektu Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1
 
1 stycznia 2009 – 31 lipca 2009
– dotyczy wystawy COP dla przyszłości, przy ul. Hutniczej 17
 
1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009
– dotyczy usług konwojowania
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp oraz spełniający wymogi określone art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
1.     posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.     posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Wykonawcy powinni wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
3.     zapoznać się w drodze wizji lokalnej z obiektami podlegającymi ochronie oraz warunkami wykonywania usługi;
4.     znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5.     nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
6.     zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu, formularzu ofertowym oraz we wzorze umowy;
7.     Wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 

Lp.
Kryterium
%
1
Wynagrodzenie miesięczne łącznie 2 obiektów
60
2
Cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę faktycznego konwoju/ na 1 konwojenta
10
3
Cena jednostkowa za 1 km przebytej trasy faktycznego konwoju pojazdem Wykonawcy
10
4
Doświadczenie Usługodawcy
10
5
Wysokość ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
10

 
8. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro)
b) termin składania ofert: 15 grudnia 2008, godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2008 o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 14 (I piętro).
 
9. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej oraz ofert częściowych.
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania zamówienia przez podwykonawców.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1. SIWZ.pdf
2. Decyzja o konieczności konwoju.pdf
3. Polecenie konwoju.pdf
 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/12/04 21:26:58 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598