Zatwierdzony: 2008.08.01. 17:20:13 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.08.01. 17:19:13 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=9602

Ogłoszenie o przetargu Nr sprawy MR-AG-213-008/08

MR-AG-213-008/08                         Stalowa Wola, dnia 1.08.2008
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
Usługę poligraficzną: skład i druk 3 publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych 
do wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli     
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. (015) 844 85 56, (015) 844 02 81, faks (015) 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 

78220000-5
Usługi składu
78225000-0
Usługi projektów graficznych
78123000-5
Usługi w zakresie drukowania albumów na próbki lub kolekcje
78110000-1
Usługi w zakresie drukowania książek
78190000-5
Usługi w zakresie drukowania plakatów
22864000-4
Druki okazjonalne

 
2. Usługa dotyczy składu i druku publikacji wydawanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli do wystaw organizowanych w miesiącu wrześniu i październiku 2008 r.
 
2.1. publikacje książkowe
A)    Skład, korekta i druk  książki „MIASTO STALOWA WOLA. Unikatowy zespół urbanistyczno - architektoniczny z końca lat 30. XX w.”
·         format: 260 mm (pion) x 240 mm (poziom),
·         papier: kreda błyszcząca,
·         gramatura: 140,
·         objętość: 112 stron w pełnym kolorze,
·         okładka o wymiarze 264 mm x 242, twarda, druk w pełnym kolorze, wyklejka w kolorze,
·         katalog niciowany,
·         druk okładki wg projektu dostarczonego w pliku zamkniętym przez Zamawiającego,
·         skład i korekta „środka” wg szablonu i instrukcji dostarczonej przez Zamawiającego,
·         Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w kwestiach dotyczących składu (układu tekstu, fotografii oraz projektu szaty graficznej „środka” publikacji),
·         usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami,
·         nakład: 500 egz.
·         termin wykonania książki „MIASTO STALOWA WOLA. Unikatowy zespół urbanistyczno - architektoniczny z końca lat 30. XX w.- 4 września 2008 r.
 
B)    Skład, korekta i druk „Słownika biograficznego”
·         format: 150 mm x 225 mm,
·         papier offsetowy,
·         gramatura: 100,
·         objętość: 98 stron w skali szarości,
·         okładka: twarda, druk w pełnym kolorze powlekana błyszczącą folią, wyklejka biała,
·         okładka szyta, klejona,
·         druk okładki wg projektu dostarczonego w pliku zamkniętym przez Zamawiającego,
·         skład i korekta „środka” wg szablonu i instrukcji dostarczonej przez Zamawiającego,
·         Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w kwestiach dotyczących składu (układu tekstu, fotografii oraz projektu szaty graficznej „środka” publikacji),
·         usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami,
·         nakład: 500 egz.
·         termin wykonania „Słownika biograficznego” - 10 października 2008 r.
 
C)    Skład i druk katalogu „Kapiści. Malarstwo”
·         format katalogu: 200 mm x 220 mm,
·         papier: kreda półmat,
·         gramatura: 180,
·         objętość: 24 stron bez okładki,
·         katalog w pełnym kolorze,
·         okładka miękka, papier kredowy powlekany matową folią, gramatura 350,
·         katalog zszywany zszywką,
·         skład i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
·         usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami,
·         nakład: 200 egz.,
·         termin wykonania katalogu „Kapiści” - 10 października 2008 r.
 
2.2. materiały promocyjne
D)   Druk ZAPROSZENIA do wystawy „Stalowa Wola miasto COP-u. Urbanistyka i architektura”
Ø      format po złożeniu: A5 w poziomie; format po rozłożeniu: 420 mm x 147 mm (2 karty A5)
Ø      gramatura 250,
Ø      papier offsetowy,
Ø      pełny kolor na całości,
Ø      druk wg dostarczonego projektu (PDF drukarski),
Ø      usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami,
Ø      termin wykonania zaproszenia: 4 września 2008 r.,
Ø      nakład 1200 szt.
 
E)    Druk PLAKATU do wystawy „Stalowa Wola miasto COP-u. Urbanistyka i architektura”
Ø      format 1000 mm x 700 mm,
Ø      papier offsetowy
Ø      gramatura 200
Ø      kolor na całości,
Ø      druk wg dostarczonego projektu (PDF drukarski),
Ø      usługa gwarantująca wysoką jakość druku oraz możliwie jak najbardziej realne odzwierciedlenie barw,
Ø      termin wykonania plakatu: 4 września 2008 r.,
Ø      nakład 300 szt.
 
F)    Druk ZAPROSZENIA do wystawy „Kapiści. Malarstwo”
Ø      format A5, jedna kartka, dwie strony,
Ø      gramatura 300, papier kredowy, matowy,
Ø      całość powlekana matową folią,
Ø      pełny kolor na całości,
Ø      druk wg dostarczonego projektu (PDF drukarski),
Ø      usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami,
Ø      termin wykonania zaproszenia: 1 października 2008 r.,
Ø      nakład 850 szt.
 
G)   Druk PLAKATU do wystawy „Kapiści. Malarstwo”
Ø      format 700 mm x 500 mm,
Ø      gramatura 180 mat, papier kredowy,
Ø      kolor na całości,
Ø      druk wg dostarczonego projektu (PDF drukarski),
Ø      usługa gwarantująca wysoką jakość druku oraz możliwie jak najbardziej realne odzwierciedlenie barw,
Ø      Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt,
Ø      termin wykonania plakatu: 1 października 2008 r.,
Ø      nakład 200 szt.
 
H)   Druk ZAPROSZENIA do wystawy archeologicznej „Szlak bursztynowy. Śladami Imperium Rzymskiego”
Ø      format A5, jedna kartka, dwie strony,
Ø      gramatura 300, papier kredowy, matowy,
Ø      całość powlekana matową folią,
Ø      pełny kolor na całości,
Ø      druk wg dostarczonego projektu (PDF drukarski),
Ø      usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami,
Ø      termin wykonania zaproszenia: 1 października 2008 r.,
Ø      nakład 850 szt.
 
I)     Druk PLAKATU do wystawy archeologicznej „Szlak bursztynowy. Śladami Imperium Rzymskiego”
Ø      format 700 mm x 500 mm,
Ø      gramatura 180 mat, papier kredowy,
Ø      kolor na całości,
Ø      druk wg dostarczonego projektu (PDF drukarski),
Ø      Usługa gwarantująca wysoką jakość druku oraz możliwie jak najbardziej realne odzwierciedlenie barw,
Ø      Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt,
Ø      Termin wykonania plakatu: 1 października 2008 r.,
Ø      nakład 200 szt.
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD w formacie PDF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt.
 
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie określonym SIWZ.
 
6. Wykonawca otrzyma materiały do druku (pliki cyfrowe):
6.1. 30 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia w przypadku składu korekty i druku publikacji książkowych, za wyjątkiem publikacji „Stalowa Wola miasto COP-u. Urbanistyka i architektura”, do której materiały Zamawiający dostarczy w dniu podpisania umowy, jednak nie później niż 20.08.2008 r.
 
6.2. 14 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia w przypadku składu i druku materiałów promocyjnych towarzyszących wystawom (zaproszenia, plakaty).
 
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych oraz większego od przewidywanego zainteresowania wystawą.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
a) rozpoczęcie realizacji zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu umowy
b) wymagany termin realizacji zamówienia:
 
5.1. Publikacje książkowe
- Skład, korekta i druk publikacji „MIASTO STALOWA WOLA. Unikatowy zespół urbanistyczno - architektoniczny z końca lat 30. XX w. – 4 września 2008 r.
- Skład, korekta i druk „Słownika biograficznego” – 1 października 2008 r.,
- Skład i druk katalogu Kapiści. Malarstwo  1 października 2008 r.,
 
5.2. materiały promocyjne
- Druk ZAPROSZENIA do wystawy „Stalowa Wola miasto COP-u. Urbanistyka i architektura
4 września 2008 r.
- Druk PLAKATU do wystawy „Stalowa Wola miasto COP-u. Urbanistyka i architektura
4 września 2008 r.
- Druk ZAPROSZENIA do wystawy „Kapiści. Malarstwo” – 1 października 2008 r.,
- Druk PLAKATU do wystawy „Kapiści. Malarstwo” – 1 października 2008 r.,
- Druk ZAPROSZENIA do wystawy archeologicznej „Szlak bursztynowy. Śladami Imperium Rzymskiego”
 – 1 października 2008 r.,
- Druk PLAKATU do wystawy archeologicznej „Szlak bursztynowy. Śladami Imperium Rzymskiego”
1 października 2008 r.
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
 

Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
jakość:
      20

 
9. Miejsce i termin składania ofert:
 
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro)
b) termin składania ofert: 11 sierpnia 2008 r., godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2008 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 14 (I piętro).
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
15.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1. SIWZ