Zatwierdzony: 2008.07.18. 18:52:25 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.07.18. 18:50:55 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=9577

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-007/08

Nr sprawy: MR-AG-213-007/08                         Stalowa Wola, dn. 18.07.2008 r.
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.06.2008 r. na zadanie pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż elementów ekspozycyjnych z przeznaczeniem na wystawę plenerową 70-lecie Stalowej Woli organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Firmę HSW ZAKŁAD PROJEKTOWO – TECHNOLOGICZNY Spółka z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-455 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 122.870,00 zł (netto) + VAT 22 % (27.031,40 zł), tj. łącznie (brutto) 149.901,40 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć  tysięcy dziewięćset jeden zł 40/100). Oferta nr 1 spełnia wymogi SIWZ i jest jedyną ważną ofertą w postępowaniu przetargowym nie podlegającą odrzuceniu. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą. Umowa z HSW ZAKŁAD PROJEKTOWO – TECHNOLOGICZNY Spółka z o. o., zostanie zawarta w dniu 28.07.2008 r. w Stalowej Woli.