Zatwierdzony: 2008.07.09. 9:41:43 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.07.09. 9:40:12 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=9551

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy: MR-AG-213-007/08

    
Numer sprawy: MR-AG-213-007/08
Stalowa Wola, 8.07.2008
Zamawiający:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
 
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
1.     Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zamówieniu pn. „Wykonanie, dostawa i montaż elementów ekspozycyjnych z przeznaczeniem na wystawę plenerową 70-lecie Stalowej Woli organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli”.
 
Zamawiający wprowadza modyfikuję w dokumencie: PRZEDMIAR ROBÓT wg opisu jak poniżej:
 
w pkt. 1 PRZEDMIARU ROBÓT: „KONSTRUKCJA STALOWA”:
 
poz. 3 – usunięto;
poz. 4 – zmodyfikowano: malowanie natryskiem pneumatycznym farbami HAMMERITE lub o równoważnych parametrach, gruntowanie;
poz. 5 – zmodyfikowano: malowanie natryskiem pneumatycznym farbami HAMMERITE lub o równoważnych parametrach konstrukcji kratowych;
 
2.     Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu został zamieszczony nowy PRZEDMIAR ROBÓT uwzględniający powyższe modyfikacje. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
 
3.    Z uwagi na nieznaczny zakres zmian w treści SIWZ, termin składania ofert pozostaje bez zmian i jest to 16.07.2008 r. godz. 10.00.
 
4.     Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część (udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego).
 
 
 
 
 
 
                                                                           …………………………………………
                                                                             podpis kierownika jednostki
 
 
Załącznik:
 
1. Zaktualizowanym przedmiarem robót