Zatwierdzony: 2008.03.27. 17:40:27 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.03.27. 17:39:52 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=9164

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy: MR-AG-213-005/08

    

MR-AG-213-005/08                                              Stalowa Wola, dnia 27.03.2008
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
Usługa poligraficzna: skład i druk materiałów promocyjnych i katalogów do wystaw organizowanych w ramach projektów Przegląd Sztuki Artystów Niepełnosprawnych, Dostępne Muzeum oraz Noc Muzeów.     
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 

78220000-5
Usługi składu
78225000-0
Usługi projektów graficznych
78123000-5
Usługi w zakresie drukowania albumów na próbki lub kolekcje
78110000-1
Usługi w zakresie drukowania książek
78190000-5
Usługi w zakresie drukowania plakatów
22864000-4
Druki okazjonalne

 
2. Usługa dotyczy składu i druku publikacji wydawanych w ramach projektów Przegląd Sztuki Artystów Niepełnosprawnych, Dostępne Muzeum oraz Noc Muzeów, organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, wg poniższej specyfikacji:
 
2.1. materiały promocyjne
a)      Druk PLAKATU do wystawy jubileuszowej „Rzeźba” Bogdana Markowskiego oraz „Przeglądu Sztuki Artystów Niepełnosprawnych”
·         format 500 mm x 700 mm
·         papier: kreda matowa
·         gramatura 170
·         kolor na całości
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład 150 egz.
 
b)      Druk ZAPROSZENIA do wystawy jubileuszowej „Rzeźba” Bogdana Markowskiego oraz „Przeglądu Sztuki Artystów Niepełnosprawnych”
·         format A5, jedna kartka, dwie strony
·         gramatura 300, papier kredowy, matowy
·         całość powlekana matową folią
·         pełny kolor na całości
·         druk wg dostarczonego projektu
·         usługa gwarantująca wysoką jakość druku oraz możliwie jak najbardziej realne odzwierciedlenie barw  
·         nakład 750 szt.
 
c)      Druk PLAKATU do wystawy poplenerowej „Galeria przez Dotyk”, edycja II
·         format 500 mm x 700 mm
·         papier: kreda matowa
·         gramatura 170
·         kolor na całości
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład 150 egz.
 
d)      Druk ZAPROSZENIA do wystawy poplenerowej „Galeria przez Dotyk”, edycja II
·         format A5, jedna kartka, dwie strony
·         gramatura 300, papier kredowy, matowy
·         całość powlekana matową folią
·         pełny kolor na całości
·         druk wg dostarczonego projektu
·         usługa gwarantująca wysoką jakość druku oraz możliwie jak najbardziej realne odzwierciedlenie barw  
·         nakład 750 szt.
 
e)      Skład i druk FOLDERU INFORMACYJNEGO do wystawy stałej „Z dziejów regionu nadsańskiego” (w 3 wersjach językowych)
·         format folderu rozłożonego: 670 mm x 305 mm
·         folder składany na 5 części, po złożeniu format folderu: 134 mm x 305 mm
·         papier: półmat kreda
·         gramatura 200
·         kolor na całości
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         3 wersje językowe, każda w nakładzie 1000 egz.
·         nakład 3 x 1000 egz.
 
2.2. katalogi do wystaw w ramach „Przeglądu Sztuki Artystów Niepełnosprawnych”
a)      Skład i druk katalogu do wystawy jubileuszowej ”Rzeźba” Bogdana Markowskiego
·         format: A4, pion
·         papier: kreda półmat
·         gramatura: 180
·         objętość: 44 strony
·         wyklejka biała
·         4 stron tekstu czarno-białego rozmieszczonego w różnych miejscach katalogu
·         40 stron w pełnym kolorze rozmieszczonych w różnych miejscach katalogu
·         okładka: twarda, w pełnym kolorze, powlekana matową folią, lakier UV wybiórczo
·         katalog niciowany
·         druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (aplikacja InDesign)
·         usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami oraz bardzo dobrą jakością szycia
·         nakład: 200 egz.
 
b)     Skład i druk katalogu do wystawy pasteli Jarosława Kamińskiego.
·         format katalogu:  220 mm x 240 mm
·         papier: kreda półmat
·         gramatura: 180
·         objętość: 24 stron bez okładki
·         4 strony tekstu czarno-białego rozmieszczonego w różnych miejscach katalogu
·         20 stron w pełnym kolorze rozmieszczonych w różnych miejscach katalogu
·         okładka miękka, papier kredowy powlekany matową folią, gramatura 300
·         katalog zszywany zszywką
·         druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (aplikacja InDesign)
·         usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami
·         nakład: 200 egz.
 
c)      Skład i druk katalogu do wystawy malarstwa Jacka Gałczyńskiego.
·         format katalogu:  220 mm x 240 mm
·         papier: kreda półmat
·         gramatura: 180
·         objętość: 24 stron bez okładki
·         4 strony tekstu czarno-białego rozmieszczonego w różnych miejscach katalogu
·         20 stron w pełnym kolorze rozmieszczonych w różnych miejscach katalogu
·         okładka miękka, papier kredowy powlekany matową folią, gramatura 300,
·         katalog zszywany zszywką
·         druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (aplikacja InDesign)
·         usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami
·         nakład: 200 egz.
 
2.3. materiały promocyjne do projektu Noc muzeów 2008
        a) Druk PLAKATU Noc muzeów 2008
·         format 500 mm x 700 mm
·         papier: kreda matowa
·         gramatura 170
·         kolor na całości
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład 120 egz.
 
        b) Druk ZAPROSZENIA Noc muzeów 2008
·         format A5, jedna kartka, dwie strony
·         gramatura 300, papier offsetowy
·         pełny kolor na całości
·         druk wg dostarczonego projektu
·         usługa gwarantująca wysoką jakość druku oraz możliwie jak najbardziej realne odzwierciedlenie barw  
·         nakład 850 szt.
 
3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD       w formacie PDF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt.
 
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie określonym SIWZ.
 
6. Wykonawca otrzyma materiały do druku (pliki cyfrowe) w dniu podpisania umowy.
 
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych oraz większego od przewidywanego zainteresowania wystawą.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
a) rozpoczęcie realizacji zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu umowy
b) wymagany termin realizacji zamówienia:
 
A.     PLAKAT do wystawy jubileuszowej „Rzeźba” Bogdana Markowskiego oraz Przeglądu Sztuki Artystów Niepełnosprawnych
B.     ZAPROSZENIE do wystawy jubileuszowej „Rzeźba” Bogdana Markowskiego oraz Przeglądu Sztuki Artystów Niepełnosprawnych
C.     PLAKAT Noc muzeów 2008
D.     ZAPROSZENIE Noc muzeów 2008
E.      PLAKAT do wystawy poplenerowej „Galeria przez Dotyk”, edycja II
F.      ZAPROSZENIE do wystawy poplenerowej „Galeria przez Dotyk”, edycja II
Termin wykonania pkt A), B), C), D), E), F) - do 2.05.2008
 
G.     Skład i druk FOLDERU INFORMACYJNEGO do wystawy stałej „Z dziejów regionu nadsańskiego” (w 3 wersjach językowych)
H.     Skład i druk katalogu do wystawy jubileuszowej ”Rzeźba” Bogdana Markowskiego
I.        Skład i druk katalogu do wystawy pasteli Jarosława Kamińskiego.
J.       Skład i druk katalogu do wystawy malarstwa Jacka Gałczyńskiego.
Termin wykonania pkt G), H), I), J) - do 10.05.2008
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
 
 

Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
jakość:
      20

 
9. Miejsce i termin składania ofert:
 
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 7 kwietnia 2008 r., godz. 10.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 5 (I piętro).
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
   

ZAŁĄCZNIKI:

1. siwz