Zatwierdzony: 2004.05.08. 19:15:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.05.07. 16:21:21 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=914

Ogłoszenie o przetargu - nr sprawy: 021/MR/03/A/II

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia terenu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu rzeczowego zawiera uproszczona specyfikacja warunków zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Muzeum w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1.
Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z oferentami został wyznaczony Marcin Szywała tel. +15 844 85 56, faks +15 844 85 57
Zamkniętą kopertę oznaczoną „Przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia terenu Muzeum regionalnego” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 2004.04.28 do godz. 1300.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2004.04.28 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, o godz. 1310.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 2 i 4 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniają wymagania określone w uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Dyrektor Muzeum Regionalnego
                                                                                              w Stalowej Woli