Zatwierdzony: 2008.03.13. 18:27:04 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.03.13. 18:26:26 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=9131

Sprostowane Nr sprawy: MR-AG-213-003/08

    

Sprostowane ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy Nr 004/2008/PZP
 
Nr sprawy: MR-AG-213-003/08                               Stalowa Wola, dn. 13.03.2008
 
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 6.02.2008 r. na zadanie pn.: Remont holu wejściowego wraz ze sklepem i stróżówką oraz pokoi gościnnych zlokalizowanych na poz. +/- 0,00 w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano w dniu 4.03.2008 r. ofertę nr 1, złożoną przez: Firmę Deweloperską „BUDREM” Hurtownia Mat. Budowlanych „BUDREM” Zbigniew Kulczyk, 37-400 Nisko, ul. Sopocka 75A, z ceną ofertową: 83.598,00 zł (netto) + VAT 22 % (18.391,56 zł), tj. łącznie (brutto) 101.989,56 zł (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 56/100).
W dniu 12.03.2008 podpisana została umowa z wyżej wymienioną Firmą na zadanie „Remont holu wejściowego wraz ze sklepem i stróżówką oraz pokoi gościnnych zlokalizowanych na poz. +/- 0,00 w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”.
Dziękujemy za zainteresowanie się ogłoszeniem o zamówieniu publicznym  Nr MR – AG – 213 – 003/08.