Zatwierdzony: 2008.03.06. 18:03:34 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.03.06. 18:03:02 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=9111

Zawiadomienie o wyborze oferty - Nr sprawy: MR-AG-213-003/08

    

Nr sprawy: MR-AG-213-003/08                             Stalowa Wola, dn. 5.03.2008
 
 
 
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 6.02.2008 r. na zadanie pn.: Remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - etap II ‑ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano w dniu 4.03.2008 r. ofertę nr 1, złożoną przez: Firmę Deweloperską „BUDREM” Hurtownia Mat. Budowlanych „BUDREM” Zbigniew Kulczyk, 37-400 Nisko, ul. Sopocka 75A, z ceną ofertową: 83.598,00 zł (netto) + VAT 22 % (18.391,56 zł), tj. łącznie (brutto) 101.989,56 zł, (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 56/100).
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.