Zatwierdzony: 2008.02.27. 17:02:32 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.02.27. 17:01:55 przez: administrator Lucyna Mizera
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=9084

Ogłoszenie o przetargu, nr sprawy: MR-AG-213-004/08

    

MR-AG-213-004/08                                          Stalowa Wola, dnia 27.02.2008
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg na:
 
 
Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji ART CAFE
 
 
 
I.          WYNAJMUJĄCY
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 015 844 85 56, fax 015 844 85 57
e-mail: wgiecko@stalowawola.pl
 
II.         PRZEDMIOT NAJMU
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o pow. 217,9 m² zlokalizowany na parterze budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 wraz z ogródkiem kawiarnianym;
            składający się z:
 
A) RESTAURACJA  ART CAFE w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - 217,9 m²
- Amfilada (Sala Barowa + Sala Kameralna) - 56,19 m2,
- Sala Rzeźby - (wielofunkcyjne, plenarna, mieszcząca ok. 30 osób) - 36,06 m2,
- Pasaż Francuski - 22,98 m2,
- kuchnia - 8,38 m2,
- zmywalnia naczyń stołowych - 4,93 m2,
- zmywalnia naczyń kuchennych - 10,51 m2,
- bar - 4,29 m2,
- pomieszczenie kelnerskie - 9,75 m2,
- zaplecze socjalne - 7,74 m2,
- sanitariat dla gości - 7,16 m2, (do wspólnego użytkowania)
- sanitariat personelu - 4,92 m2,
- przedsionek - 3,34 m2,
- hol główny - 23,56 m2,(do wspólnego użytkowania)
- przedsionek - 6,60 m2, (do wspólnego użytkowania)
- przejście do ogródka - 10,61 m2, (do wspólnego użytkowania).
 
B) OGRÓDEK KAWIARNIANY na posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – ok. 200 m²
- meble ogrodowe całoroczne: stoły - 6 szt., ławki - 12 szt., krzesła - 4 szt.
- płotek ogrodzeniowy - 1 kpl.
- donice z kwiatami i krzewami szt. - 42
- lampy ogrodowe z drewna tekowego szt. - 5
1.      Lokal jest wyremontowany i zaaranżowany w nowoczesnej stylistyce.
2.      Lokal jest wyposażony w wysokiej jakości meble użytkowe.
3.      Lokal wyposażony jest w profesjonalne urządzenia do prowadzenia gastronomii, bar oraz meble.
4.      Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, wentylację mechaniczną, sygnalizację pożaru i sygnalizacji włamania.
5.      Szczegółowy opis wynajmowanych powierzchni i ich wyposażenia zawierają załączniki nr A, B, C.
 
III.        OKRES NAJMU
Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat od daty podpisania umowy najmu.
Przewidywany termin uruchomienia powinien być nie dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy.
 
IV.        WARUNKI NAJMU     
 
            A) WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE
 1. Najemca przed rozpoczęciem działalności gastronomicznej w lokalu uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia i badania:
a)       umowa licencyjna - zaiks,
b)       koncesja na alkohol,
c)       SANEPID,  
d)       inne wymagane.
 1. Odpowiednie dokumenty Najemca przedłoży Wynajmującemu przed dniem rozpoczęcia działalności w lokalu.
 2. Najemca w okresie najmu jest zobowiązany do prowadzenia niezbędnych prac remontowych i konserwacji użytkowanych urządzeń, będących własnością Wynajmującego.
 3. Najemca zobowiązany jest wykonywać działalność gastronomiczną w sposób umożliwiający prowadzenie statutowej działalności Wynajmującego.
 4. Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego oddać lokalu w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.
 5. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego dokonać żadnych zmian adaptacyjnych w lokalach objętych umową najmu.
 6. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia nakładów związanych z używaniem lokalu w uzgodnieniu z Wynajmującym w szczególności: napraw urządzeń grzewczych i elektrycznych (wyłączniki, zabezpieczenia el., gniazda), uzupełnienia oszklenia drzwi i okien, naprawy lub wymiany uszkodzonych okuć, zamków, usuwania niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych, przy czym prace te Najemca obowiązany jest wykonywać przy uwzględnieniu faktu, iż wynajmowany lokal znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków.
 7. Najemca zobowiązany jest dbać o czystość terenu wokół Muzeum w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gastronomiczną.   
 8. Najemca po imprezach zorganizowanych, bezzwłocznie nie później niż w dniu następnym, na własny koszt sprząta plac wokół budynku, parking (w tym tereny zielone).
 9. Najemca zobowiązany jest do nie zajmowania miejsc parkingowych zarezerwowanych przez Muzeum oraz uzgadniania każdorazowo z Wynajmującym korzystanie z parkingu podczas imprez zorganizowanych przez Muzeum.
 10. Najemca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępniania lokalu będącego przedmiotem najmu na realizację zadań statutowych Muzeum (wernisaże, szkolenia, konferencje, itp.).
 11. Najemca zobowiązany jest do bezpłatnej obsługi kelnerskiej imprez realizowanych przez Muzeum.
 12. Najemca jest zobowiązany do zrealizowania imprez, co do których organizacji Muzeum zobowiązało się do dnia podpisania umowy najmu – kalendarz imprez dołączony jest w załączniku D.
 13. Najemca obowiązany jest w godzinach udostępniania zbiorów zwiedzającym, do umożliwienia korzystania z toalety oraz przestrzegania ciszy.
 14. Najemca obowiązany jest do prawidłowego korzystania z podjazdów do budynku w celu zaopatrzenia restauracji Art Cafe.
 15. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w przedmiocie najmu i w takim przypadku ma obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego wynajmowanych pomieszczeń nie później niż do 7 dni.
 16. Po upływie terminu umowy najemca przekaże lokal wynajmującemu w stanie nie pogorszonym.
 17. W stawce czynszu uwzględnia się koszty ponoszone przez Wynajmującego z tytułu ubezpieczenia (p.poż., od kradzieży), fizycznej ochrony budynku Muzeum od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 21:00 do 7:00; całodobowego monitoringu wizyjnego;
 18. Ubezpieczenie jakie opłaca Wynajmujący dotyczy mienia przekazanego w dniu zawarcia umowy według załączników A, B, C.
 19. W związku z wynajęciem przedmiotu najmu, Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do ustanowienia świadczeń dodatkowych:
a)       udostępnienia energii elektrycznej,
b)       udostępnienia dojazdu do przedmiotu najmu,
c)       dostarczenia wody,
d)       ogrzewanie lokali, o których mowa w pkt II.
 
 1. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonane będą w sposób następujący:
a)       koszty pobieranej energii elektrycznej ponosi Najemca wg wskazań licznika na podstawie zawartej umowy z Zakładem Energetycznym,
b)       Najemca obciąża Wynajmującego kosztami pobranej energii elektrycznej w Art Cafe w części wspólnej wykorzystywanej przez strony w wysokości ryczałtowej 50 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie,
c)       opłaty za wodę płaci Najemca wg wskazań licznika,
d)       opłaty za ogrzewanie Najemca ponosi w sezonie grzewczym w wysokości ¼, a po sezonie grzewczym w pełnej wysokości kwoty określonej w rachunku za gaz otrzymanym przez Wynajmującego, a dotyczącym lokalu Art Cafe,
e)       opłaty za wywóz nieczystości stałych płaci Najemca i Muzeum według odrębnych umów zawartych z Miejskim Zakładem Komunalnym a opłaty za wywóz nieczystości płynnych Najemca płaci 2/3 kosztów wynikających z faktury.
f)        opłaty z tytułu sprzątania wspólnych pomieszczeń wykorzystywanych przez strony (hol, przedsionek, przejście do ogródka, toalety na gości) w wysokości ½ kosztów wynikających z faktury.
 
B) WYMAGANIA MERYTORYCZNE
 1. Najemca zobowiązuje się do umieszczenia tabliczki z danymi Właściciela w obrębie lokalu.
 2. Najemca zobowiązuje się, że funkcjonowanie restauracji Art Cafe nie zakłóci statutowej działalności Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, które czynne jest dla zwiedzających: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8:00 do 15:30, we wtorki w godz. od 8:00 do 18:00 oraz w soboty i niedziele od 16:00 do 19:00. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian w godzinach otwarcia Muzeum. 
 3. Najemca nie może zmienić nazwy lokalu, aranżacji wnętrz lokalu Art Cafe oraz jakichkolwiek zmian wystroju wnętrza bez konsultacji (w tym reklam).
 4. Lokal Art Cafe będzie ogólnie dostępny dla wszystkich odwiedzających Muzeum.
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1.         Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.         Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3.         Zaświadczenie z właściwego Oddziału ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4.         Aktualną informację Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby lub osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania ofert,
5.         Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2,
6.         Wykaz wykonywanych usług o podobnym charakterze w ciągu ostatnich 3 lat stanowiący załącznik nr 3,
7.         Wynajmujący powinien dokonać wizji lokalnej przedmiotu umowy.
 
Oferta musi zostać podpisane przez osobę (osoby) wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającą pełnomocnictwo. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem" lub równoważną i poświadczone przez osobę (osoby) wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającą pełnomocnictwo. W przypadku gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres uprawnień dla pełnomocnika.
 
Oferty należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na Wynajmującego na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola i oznaczonej hasłem:
 
 
Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji ART CAFE
 
Najemca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Wynajmujący otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.
 
Do kontaktów z oferentami uprawnione są następujące osoby:
Wanda Giecko, tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00
Magdalena Bożek, tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00
Marcin Młynarski, tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00
 
Wizja obiektu może być przeprowadzona w terminie wcześniej uzgodnionym z Wynajmującym.
 
VI.       INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA, OTWARCIA OFERT ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ
 
Termin składania ofert upływa dnia 10 marca 2008 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2008 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola w pokoju nr 14 (I piętro) o godzinie 1015.
 
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwierania kopert z ofertami Wynajmujący ogłosi nazwy oferentów ich adresy i ceny ofertowe. Koperty oznaczone hasłem „wycofane” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
 
VII.       WYBÓR OFERTY
1.       Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena czynszu brutto miesięcznie. Wynajmujący podpisze umowę na najem pomieszczeń z oferentem, który spełni wymagania Wynajmującego oraz zaproponuje najwyższą cenę czynszu.
 
2.       Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
VIII.           ZAŁĄCZNIKI
 
1.                  Formularz oferty,
2.                  Wzór umowy,
3.                  Wykaz usług,
 
Załącznik A
Powierzchnia użytkowa wynajmowanego lokalu
 
Załącznik B
Wyposażenie lokalu ART CAFE
 
Załącznik C
Wyposażenie ogródka kawiarnianego
 
Załącznik D
KALENDARZ IMPREZ
 
 
 
 
 
 
 
 
ZATWIERDZAM
 
 
 
…………………………………
Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli