Zatwierdzony: 2008.02.07. 23:22:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.02.07. 23:22:20 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=9040

Ogłoszenie o przetargu nr sprawy: MR-AG-213-003/08

    

MR-AG-213-003/08                                                                  Stalowa Wola, dnia 6.02.2008
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
„Remont holu wejściowego wraz ze sklepem i stróżówką oraz pokoi gościnnych
zlokalizowanych na poz. +/- 0,00 w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj.
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 015 844 85 56; faks 015 844 85 57,
w godz. 8.00 – 15.00. W sprawach dotyczących zamówienia i SIWZ Wanda Giecko, tel. 015 842 01 02,
w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 

45330000-9
Hydraulika i roboty sanitarne
45262500-6
Roboty murarskie
45410000-4
Tynkowanie
45431000-7
Kładzenie płytek
45442100-8
Roboty malarskie
45262321-7
Wyrównywanie podłóg
45421153-1
Instalowanie zabudowanych mebli
45331210-1
Instalowanie wentylacji

 
3.2. Informacje wstępne
3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest remont holu wejściowego wraz ze sklepem i stróżówką oraz pokoi gościnnych zlokalizowanych na poz. +/- 0,00 w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
W poziomie parteru budynek posiada układ konstrukcyjny trójtraktowy, ze środkowym traktem korytarzowym, na osi poprzecznej budynku zlokalizowano hol główny z klatką schodową od strony południowej. Wszystkie pomieszczenia posiadają sklepienia żagielkowe. Wysokość maksymalna pomieszczeń wynosi od 3,28 do 3,34m (mierzona od poz. posadzki). Wtórne ścianki działowe w pokojach gościnnych murowane do wysokości 2,05 m. We wszystkich pomieszczeniach posadzka gresowa, w pokojach gościnnych parkiet. Okna drewniane, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, jedno i dwuskrzydłowa, parapety wewnętrzne drewniane (na wys. ok. 0,6 m). Klatka schodowa wydzielona na poziomie parteru kratą stalową. Ściany wewnętrzne tynkowane i malowane, w pomieszczeniach sanitarnych ściany obłożone płytkami ceramicznymi. Nawierzchnia placu przed wejściem do budynku to żwir i powierzchnia kamienna.
 
 
 
3.2.2. W inwentaryzowanej części budynku znajdują się:
- hall wejściowy z korytarzem,
- pomieszczenie recepcji,
- dwa pokoje gościnne z łazienkami.
 
3.2.3. W pomieszczeniach objętych inwentaryzacją stwierdzono:
- wentylację grawitacyjną,
- instalację c.o.: grzejniki stalowe, montowane częściowo w niszach pod-parapetowych, częściowo pod oknami w pomieszczeniach i2, i5 i i6, 
- w hallu wejściowym (pomieszczenie nr i1) grzejnik stalowy montowany na ścianie,
- instalacje wod-kan,
- instalację elektryczną: oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych, skrzynkę rozdzielczą w pom. recepcji,
- instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru.
 
3.3. Stan projektowany
A.    Informacje ogólne
Projekt zakłada zachowanie dotychczasowych funkcji w remontowanych pomieszczeniach, z przystosowaniem tychże do obowiązujących norm i standardów. W ramach remontu wydzielono w istniejących wnętrzach nowe pomieszczenia: sklepik i stróżówkę. Projekt nie zakłada podniesienia istniejącego poziomu +/-0,00. Projekt zakłada zmianę nawierzchni i dodatkowe stałe elementy małej architektury w obrębie placu wejściowego do budynku. Projekt zakłada odnowienie i aranżację dwóch istniejących pokoi gościnnych.
 
B.     Wyburzenia
C.     Założenia projektowe i materiałowe
D.  Wykończenia ścian, sklepień i sufitów
E.  Posadzki
F.  Stolarka
G.  Oprawy oświetleniowe
H.  Sanitariaty ogólnodostępne
I.   Instalacje
 
3.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w będących integralnymi częściami SIWZ:
- projektach budowlanych (dostępne u Zamawiającego),
- przedmiarach robót,
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dostępne u Zamawiającego)
 
Projekt nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu.  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
4. Termin realizacji:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
7.03.2008  –  30.04.2008
5.      Opis warunków udziału w przetargu
5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3; Wykonawcy, którzy złożą ofertę wspólną i spełnią warunki określone w art. 23 Ustawy Pzp; Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, w szczególności:
 
1)      Zgodnie z art. 24 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a)      Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b)      Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c)      Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)      Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e)      Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f)       Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g)      Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h)      Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i)        Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j)        Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
 
2)      Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a)      Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
b)      Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c)      Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
 
5.2.Do niniejszego postępowania przetargowego mogą przystąpić wyłącznie Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz pozostałe warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
5.3.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.
 
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Kryterium
%
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia
80
doświadczenie Oferenta
20

 
7. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, kancelaria Muzeum Regionalnego w St. Woli (I piętro)
b) termin składania ofert: 27.02.2008 r. godz. 10.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro)
 
8. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10.Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
11.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
14.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 i 7) Prawa Zamówień Publicznych.
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli   
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
SIWZ
załącznik do SIWZ - nr 10
- przedmiar robót - ogólny
- przedmiar robót - elektryka