Zatwierdzony: 2007.11.12. 23:36:41 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.11.12. 23:33:33 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8699

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-030/07

   

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 30.10.2007 na zadanie pn. „Usługa poligraficzna: skład i druk katalogu do wystawy Sztuka polska nowoczesna. Malarstwo – grafika – rzeźba w latach trzydziestych oraz katalogu i pakietu edukacyjnego do wystawy Cop dla przyszłości”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2 a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 28.400, 00 zł (netto) + VAT 22 % (6.248, 00 zł), tj. łącznie (brutto) 34.648, 00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100); oraz najwyższą punktacją w kryterium II: jakość; w związku z powyższym oferta nr 1 złożona przez firmę MARLEX Sp. z o.o. uznana została za najkorzystniejszą.