Zatwierdzony: 2007.10.30. 21:02:51 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.10.30. 21:01:36 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8658

Unieważnienie postępowania Nr sprawy: MR-AG-213-028/07

Nr sprawy: MR-AG-213-028/07                               Stalowa Wola, dn. 30.10.2007               
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
 
            Na podstawie art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), pkt 1 ust. 6 i 7 Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy: MR-AG-213-028/07, z dnia 24.09.2007, dotyczącego „Usługi poligraficznej: skład i druk katalogu do wystawy Sztuka XX-lecia międzywojennego oraz katalogu do wystawy Cop dla przyszłości”.
            Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż obarczone było ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (Art. 93, pkt 1, ust. 6 Pzp). Wada postępowania polegała na tym, iż Zamawiający nie mógł podpisać ważnej umowy z oferentem na skutek tego, iż nie otrzymał kompletu not katalogowych i fotografii eksponatów od instytucji muzealnych wypożyczających obiekty na wystawę, i nie mógł przekazać gotowych materiałów Wykonawcy do druku. Okres związania oferenta z ofertą upływa 2 listopada 2007 r. i do tego czasu Zamawiający ze względu na opóźnienie w przekazaniu materiałów nie jest w stanie dostarczyć ich w terminie związania z ofertą i podpisać ważnej umowy. 
            Zamawiający stwierdza ponadto, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania w obecnym kształcie nie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć (Art. 93, pkt 1, ust. 7 Pzp). Zamawiający zmienił zakres zamówienia po otrzymaniu dofinansowania projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (23.10.2007 r.), rozszerzając je o nową pozycję: druk pakietu edukacyjnego do wystawy „COP dla przyszłości”. Ze względu na zwiększenie zakresu usługi poligraficznej, biorąc pod uwagę celowe i oszczędne wydatkowanie środków publicznych Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie przetargowe i ogłosić nowe, by w zmienionym zakresie zawrzeć jednorazowo całość zamówienia.
            W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (Art. 93, pkt 4 Pzp).
            W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia (Art. 93, pkt 5 Pzp).
 
            Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie ofert w w/w przetargu.
 
 
 
 
                                                                                  ……………….……………………
                                                                                      (podpis Kierownika Zamawiajacego)