Zatwierdzony: 2007.10.04. 16:43:13 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.10.04. 16:42:27 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8586

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-028/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-028/07                               Stalowa Wola, dn. 4.10.2007
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
            Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.09.2007 na zadanie pn. „Usługa poligraficzna: skład i druk katalogu do wystawy Sztuka XX-lecia międzywojennego oraz katalogu do wystawy Cop dla przyszłości”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 2, złożoną przez firmę: KNAP DRUK Stanisław Knap, Al. Jana Pawła II 37, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 13.274, 00 zł (netto) + VAT 22 % (2.920, 28 zł), tj. łącznie (brutto) 16.194, 28 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 28/100), uznaną za najkorzystniejszą.