Zatwierdzony: 2007.09.14. 16:27:41 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.09.14. 16:27:03 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8455

Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-213-027/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-027/07                  Stalowa Wola, dn. 14.09.2007
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 5.09.2007 na zadanie pn. „Usługa poligraficzna: skład i druk albumu Centralny Okręg Przemysłowy, plakatu i zaproszenia do wystawy Cop dla przyszłości oraz folderu edukacyjnego i 2 rodzajów ulotek promocyjnych realizowanych w ramach projektu Szlakiem architektury Art deco Stalowa Wola – Lwów”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 5, złożoną przez firmę: MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2 a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 15.785, 00 zł (netto) + VAT 22 % (3.472, 70 zł), tj. łącznie (brutto) 19.257, 70 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 70/100); oraz najwyższą punktacją w kryterium II: jakość; w związku z powyższym oferta nr 5 złożona przez firmę MARLEX Sp. z o.o. uznana została za najkorzystniejszą.
 
 
 
 
 
                                                                       ………………………………………….
 (podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)
 
                      
ZAŁĄCZNIKI:
 
ZP 12 (Zbiorcze zestawienie ofert)
ZP21 (Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert)