Zatwierdzony: 2007.09.03. 14:26:09 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.09.03. 13:55:10 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8404

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr sprawy: MR-AG-213-022/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-022/07             Stalowa Wola, dn. 3.09.2007               
 
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
 
 
            Na podstawie art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy: MR-AG-213-022/07, z dnia 2.08.2007, dotyczącego „Wykonania aranżacji wystawy COP dla przyszłości dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”.
Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co zostało unormowane w art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych.
            Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie ofert w w/w przetargu.