Zatwierdzony: 2007.08.22. 20:37:51 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.08.22. 20:36:20 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8374

Ogłoszenie o przetargu nr sprawy: MR-AG-213-021/07

    

 
MR-AG-213-021/07                           Stalowa Wola, dnia 22.08.2007
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony:
 
 
„Wykonanie projektu graficznego, przygotowanie do druku i wydruk kompletu materiałów graficznych opisanych w projekcie aranżacyjnym i scenariuszu wystawy COP dla przyszłości organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz wykonanie projektu graficznego, przygotowanie do druku i wydruk fotogramów do tablic w związku z realizacją projektu Szlakiem Architektury ART DECO Stalowa Wola – Lwów,  w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 - 2006"
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5).
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
Lucyna Mizera, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57, w godz. 8.00 – 15.00.
Marcin Młynarski: tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
 
3.1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

78200000-9
Usługi związane z drukowaniem
78220000-5
Usługi składu
78225000-0
Usługi projektów graficznych

 
3.2. Usługa dotyczy:
A)    wykonania projektu graficznego, przygotowania do druku oraz wydruku kompletu materiałów graficznych opisanych w projekcie aranżacyjnym i scenariuszu wystawy COP dla przyszłości, organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli wg dokumentacji znajdującej się w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
 
3.2.1. Wymagania techniczne wydruków wielkoformatowych do wystawy:
 

WYDRUKI WIELKO-
FORMATOWE
A. JEDNOSTRONNE
 
na nośniku - Polipropylen
kanalikowy (nazwa handlowa PP-VISUAL); grubość 10 mm; kolor: biały; folia do druku solwentowego
ORAJET 3164 lub równoważna;
miękka folia PVC (gr. 0,100 mm), matowa, klej permanentny;
druk atramentami (CMYK + light CYAN + light MAGENTA), zapewniający wysoką jakość; druk wodoodporny, z filtrami UV; rodzielczość druku: 720 dpi.
 
 
42,36 m2
element wystawowy nr VIII
33,86 m2
element wystawowy nr IX
47,20 m2
panele z polipropylenu kanalikowego
B. DWUSTRONNE
 
Na nośniku - Polipropylen kanalikowy (nazwa handlowa PP-VISUAL); grubość 10 mm; kolor: biały; folia do druku solwentowego ORAJET 3164 lub równoważna;
miękka folia PVC (gr. 0,100 mm), matowa, klej permanentny; druk wielkoformatowy atramentami (CMYK + light CYAN + light MAGENTA), zapewniającymi wysoką jakość druku;
druk wodoodporny, z filtrami UV;
rodzielczość druku dla omawianych prac: 720 dpi
 
 
19.84 m2
element wystawowy nr V
14.50 m2
element wystawowy nr VI
16.60 m2
element wystawowy nr VII
27.66 m2
element wystawowy nr I
C. WYDRUK NA FOLII DO PODŚWIETLEŃ
 
Na nośniku – plexi grubości 6 mm;
folia translucentna (do podświetleń) do druku solwentowego;
ORAJET 3850 lub równoważny;
folia polimerowa (gr. 0,080 mm); biała satynowa, klej permanentny; druk wielkoformatowymi maszynami stosującymi oryginalne atramenty (CMYK + light CYAN + light MAGENTA), gwarantującymi wysoką jakość druku; druk wodoodporny, z filtrami UV; rodzielczość druku dla omawianych prac: 720 dpi
 
 
 
 
 
 
 
16.10 m2
element stały nr II
33.14 m2
element stały nr III
D. FOTOTAPETA
 
na nośniku Polipropylen kanalikowy (nazwa handlowa PP-VISUAL lub równoważny); grubość 10 mm; kolor: biały Whiteback
(papier bilboardowy do druku solwentowego; gr. 140 g/m2); papier powlekany z dodatkiem lateksu; druk wielkoformatowymi maszynami stosującymi oryginalne atramenty (CMYK + light CYAN + light MAGENTA), gwarantujące wysoką jakość druku; druk wodoodporny, z filtrami UV; rodzielczość druku: 720 dpi
108.38 m2
typ: horyzont
 82.96 m2
typ: wzór

 
B)     wykonania fotogramów do 8 tablic reklamowych (wg dokumentacji znajdującej się w posiadaniu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli).
           
            8 szt. x 9 m2 = 72 m2 x 3 (24 fotogramy i 216 m2)
 
3.2.2. Wymagania techniczne wydruków wielkoformatowych przeznaczonych do fotogramów:
  
WYDRUKI JEDNOSTRONNE
- na nośniku -  płyty PCV grubość minimum 5 mm kolor szary
- folia do druku solwentowego ORAJET 3164 lub równoważny;
- miękka folia PVC (gr. 0,100 mm), matowa, klej permanentny;
- druk wielkoformatowymi maszynami stosującymi oryginalne atramenty;
(CMYK + light CYAN + light MAGENTA), gwarantującymi wysoką jakość druku;
- druk wodoodporny, z filtrami UV; rodzielczość druku: 720 dpi.
 
3.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD w formacie PDF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego na papierze w formacie min. A4 i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt.
 
3.5. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
 
Wymagany termin realizacji zamówienia:
15 październik 2007 r.
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w realizacji co najmniej trzech zadań polegających na pracach związanych z projektowaniem, przygotowaniem do druku, oraz drukiem materiałów graficznych do celów wystawienniczych; Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia posiadającymi wykształcenie wyższe plastyczne z doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 3 lata (min 2 osoby). Zamawiający wymaga udokumentowania doświadczenia zawodowego Oferenta w formie dokumentacji prac graficznych przygotowywanych do celów  wystawienniczo-ekspozycyjnych, przedłożonych na kartach papierowych lub innego rodzaju nośnikach o formacie A4 lub większym, dokumentujących wykonane zadania (np. wizualizacje, materiały drukowane, projekty do druku); min. 3 realizacje.
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 2-4 SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 7 SIWZ);
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
 

Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
60
2
doświadczenie
40

 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5, I piętro
b) termin składania ofert: 30 sierpnia 2007 godz. 10.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2007 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
Załączniki:
1. SIWZ