Zatwierdzony: 2007.08.20. 16:59:47 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.08.20. 16:59:24 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8367

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-nr sprawy: MR-AG-213-018/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-018/07                   Stalowa Wola, dn. 20.08.2007               
 
 
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
 
 
 
            Na podstawie art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy: MR-AG-213-019/07, z dnia 2.08.2007, dotyczącego „Wykonania aranżacji wystawy COP dla przyszłości dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”.
 
            Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż obarczone było ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (Art. 93, pkt 1, ust. 7 Pzp). Wada postępowania polegała na tym, iż Zamawiający nie ogłosił drogą elektroniczną ogłoszenia o wszczęciu postępowania w serwisie Bzp, w stosunku do zamówienia, którego szacunkowa wartość obligowała Zamawiającego do wszczęcia takiego działania, tj. powyżej 14 000 Euro, czego wymaga znowelizowana ustawa Pzp (Dz. U. Nr 82, poz. 560) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r.).
 
            W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (Art. 93, pkt 4 Pzp).
 
            W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia (Art. 93, pkt 5 Pzp).
 
            Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie ofert w w/w przetargu.
 
 
 
 
 
 
                                                                                  ……………….……………………
                                                                                      (podpis Kierownika Zamawiajacego)