Zatwierdzony: 2007.07.02. 17:11:14 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.07.02. 17:10:48 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8218

Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert.

    

 

    Na podstawie art. 38 ust. 4 i 7 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin publicznego otwarcia ofert z dnia 6.07.2007 godz. 13.15, na dzień 6.07.2007 godz. 14.00.
 
    Miejsce składania ofert oraz termin składania ofert pozostaje bez zmian i jest nim:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola,
woj. podkarpackie, pok. nr 5; oferty należy złożyć do dnia 6.07.2007 do godz. 13.00.  
 
    Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.