Zatwierdzony: 2007.07.02. 16:06:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.07.02. 16:05:57 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8207

Ogłoszenie o przetargu - AG-213-014/07

    

 
MR-AG-213-014/07                                                Stalowa Wola, dnia 28.06.2007
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony:
 
Projekt, skład i druk katalogu z częścią w alfabecie Braille’a
do wystawy Galeria przez dotyk
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57
w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  78.12.3.000-5
           
KATALOG Galeria przez dotyk
 
·         format: A4, 280 mm x 210 mm /pion x poziom/
·         papier: kreda
·         gramatura: 200
·         objętość: 44 strony łącznie z okładką, nie licząc kart w alfabecie Braille’a (ok. 15 kart) 
·         23 strony tekstu czarno-białego, papier kreda, tekst w polskiej i ukraińskiej wersji językowej
·         17 stron w pełnym kolorze (fotografie + podpisy), papier kreda
·         tłumaczenie 5 stron tekstu + stopkę redakcyjną - z jęz. polskiego na alfabet Braille’a
·         tekst w alfabecie Braille’a na papierze offsetowym, gramatura 150, (papier i gramatura odpowiadająca wymaganiom druku i specyfikacji katalogu)
·         katalog mocowany za pomocą spirali na dłuższej krawędzi, zapewniający trwałość katalogu i pozwalający na łatwe jego użytkowanie przez osoby niedowidzące lub niewidome (czytające w alfabecie Braille’a.)
·         objętość katalogu łącznie z kartami w alfabecie Braille’a będzie wynosiła ok. 56 stron
      (w zależności objętości tłumaczenia)
·         nakład 200 egz.
·         projekt, skład, korekta i druk wg ogólnej wizji szaty graficznej zaproponowanej przez Zamawiającego
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD w formacie PDF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
 
Wymagany termin realizacji zamówienia:
 
24 lipca 2007 r.
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań polegających na druku kolorowych katalogów;
 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
 
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
 

Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
jakość:
     20

 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5
b) termin składania ofert: 6 lipca 2007 godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2007 o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 5 (parter)
 
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
SIWZ.PDF