Zatwierdzony: 2007.06.26. 15:31:51 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.06.26. 15:00:47 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8101

Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-16/07

    
MR-AG-213-16/07                                                     Stalowa Wola, dn. 26.06.2007
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na
modernizację i rozbudowę Domu Gościnnego „HUTNIK” w Stalowej Woli”
 
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj.
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 015 844 85 56; faks 015 844 85 57,
w godz. 8.00 – 15.00. W sprawach dotyczących zamówienia i SIWZ:
Wanda Giecko tel. 015 842 01 02, tel. kom. 0503 39 54 43, w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
74224000-5
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
74231540-4
Usługi nadzoru budowlanego
 
 
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na modernizację i rozbudowę Domu Gościnnego „HUTNIK” w Stalowej Woli przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12.
 
3. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
wg założeń ogólnych z koncepcji:
 
Podstawowym założeniem zamierzenia inwestycyjnego jest modernizacja i rozbudowa Domu Gościnnego „Hutnik” w Stalowej Woli obejmującego szereg funkcji, w skład którego wejdzie:
 
3.1. Funkcja wystawiennicza
- zespół czterech sal na piętrze istniejącego budynku (nad holem wejściowym),
- istniejąca wielofunkcyjna sala na parterze w starej części – palmiarnia,
- nowe powierzchnie zaadoptowane z dawnych pomieszczeń technicznych w piwnicy pod istniejącym budynkiem – około 180 m2 z dużą wysoką jednoprzestrzenną salą po dawnej kotłowni,
- nowa powierzchnia galerii w łączniku pomiędzy nową i starą częścią.
 
3.2. Funkcja konferencyjna
- duża istniejąca sala konferencyjna o powierzchni 130 m2, zlokalizowana w starym budynku na piętrze
nad restauracją,
- nowoprojektowana jednoprzestrzenna dwukondygnacyjna sala konferencyjna umiejscowiona w środkowej części założenia z zapleczem technicznym, współpracująca z zapleczem gastronomicznym na parterze
w starym budynku, oraz częścią ogrodową zaprojektowaną przy restauracji (o powierzchni 180 m2).
 
3.3. Zaplecze gastronomiczne
- istniejąca restauracja z barkiem,
- zmodernizowana kuchnia obsługująca sale restauracyjną, barki na parterze, piętrze oraz w piwnicy i taras ogrodowy.
 
3.4. Funkcja hotelowa
- wykorzystanie istniejących pokoi w starej części (apartamenty z wyjściami na galerie oraz pokoje hotelowe)
- nowoprojektowany zespół pokoi gościnnych zlokalizowanych w nowej części za salą konferencyjną
(18 pokoi na parterze i 27 pokoi na piętrze).
 
3.5. Nieduży zespół rehabilitacyjny (wg programu Inwestora z gabinetem rehabilitanta i lekarza), który może być poszerzony o pomieszczenia odnowy biologicznej /z grupą SPA – z łacińskiego „sanus per aquam” czyli zdrowie dzięki wodzie z jacuzzi, sauną fińską, łaźnią parową/ pokoje wypoczynkowe, relaksacji, aromaterapii, muzykoterapii, czy różnego typu masaże począwszy od klasycznego, relaksującego a skończywszy na przed
i po posiłkowym) zlokalizowanym w piwnicy starego budynku.
 
3.6. Główna recepcja przy holu wejściowym obsługująca cały kompleks.
3.7. Zaplecze z męskimi i damskimi węzłami sanitarnymi.
3.8. Pokoje biurowe administracji budynku.
3.9. Pomieszczenia techniczno – gospodarcze dla obsługi i funkcjonowania całego obiektu.
3.10 Podziemny parking na 68 stanowisk.
 
Zastosowane rozwiązania projektowe powinny być wyważone ekonomicznie, gwarantujące tanią i bezawaryjną eksploatację obiektu. Propozycje opracowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych będą wymagały akceptacji Zamawiającego.
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) uzyskanie i aktualizację map do celów projektowych.
b) uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów dla działek, na których projektowana będzie inwestycja.
c) przygotowanie kompletnego wniosku i wystąpienie w imieniu Inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku konieczności jej uzyskania).
d) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji łącznie z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz uzyskanie tej decyzji (w razie potrzeby).
e) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym projektu technicznego budowlano - wykonawczego (5 egz.) dla wszystkich niezbędnych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
 
Dokumentacja projektowa winna obejmować:
- inwentaryzacje części istniejącego budynku Domu Gościnnego HUTNIK (w razie potrzeby),
- badania geologiczne podłoża gruntowego (w razie potrzeby),
- projekt zagospodarowania terenu dla całego obszaru objętego opracowaniem,
- projekt architektoniczny (uwzględniający kolorystykę elewacji oraz elementy wystroju wnętrz),
- projekt konstrukcyjny,
- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- projekty instalacji elektrycznych, niskoprądowych (p.poż, alarmowa, tel.),
- projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią,
- projekt instalacji wentylacji mechanicznej,
- projekt instalacji nagłaśniającej,
- projekty dróg i parkingów, oświetlenia, ogrodzenia terenu, zieleni, odprowadzenia wód opadowych,
- projekty niezbędnych przyłączy,
- projekt przebudowy (przełożenia) ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego
 i nadziemnego z projektowaną infrastrukturą
- projekt technologii kuchni
- informacja BIOZ
 
f) opracowanie przedmiarów robót (4 egz.), kosztorysów inwestorskich (2 egz.).
g) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (5 egz.).
h) uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę.
i) przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Inwestora
(uzyskanie potwierdzenia o jego kompletności dla uzyskania pozwolenia na budowę).
j) uzyskanie pozwolenia na budowę.
k) pełnienie nadzoru autorskiego.
 
Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie uzgodnienia, opinie i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. W koszcie prac projektowych należy uwzględnić koszt uzyskania warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji. Projekt w fazie roboczej należy uzgadniać z Zamawiającym. Szczegółowe rozwiązania techniczne przedmiotu zamówienia należy zaprojektować zgodnie z wymogami przepisów szczególnych w tym techniczno-budowlanych, Polskimi Normami, w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Opracowania stanowiące przedmiot zamówienia winny być wykonane zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389). Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej.
 
Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego
 i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji
należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
 
 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
4. Termin realizacji:
 
Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot zamówienia oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę:
 
31 stycznia 2008 r.
 
5. Opis warunków udziału w przetargu
 
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim zakresem i złożonością przedmiotowi zamówienia (wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wielobranżowego na budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 4 000 m3.
 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie artykułu 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
 
f) Ocena spełniania warunków udziału w postępowania dokonana zostanie wg kryterium spełnia/nie spełnia odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w SIWZ. Wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania o których mowa w pkt 1.1. a),b),c).     W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
 
5.3. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku, kiedy umowa o wykonanie zamówienia publicznego będzie zawierana z kilkoma Wykonawcami występującymi wspólnie do umowy tej zostaną wprowadzone postanowienia ustalające solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w pełnym zakresie.
 
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium
%
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia
100
 
 
7. Miejsce i termin składania ofert:
 
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5
b) termin składania ofert: 6 lipca 2007 r. godz. 10.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2007 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5
 
8. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
9.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa
 w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa Zamówień Publicznych.
 
 
Załączniki:
 
Formularz ofertowy
 
Dokumentacja_projektowa-kosztorysowa
 
siwz.pdf
 
wzór umowy
 
zalacznik_nr_6_wykaz_osob
 
zalacznik_nr_7_wykaz_zrealozowanych_uslug
 
zalacznik_nr_8_projekt_koncepcyjny
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli