Zatwierdzony: 2007.06.05. 14:09:25 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.06.05. 13:44:31 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8099

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Nr sprawy: MR-AG-213-010/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-010/07                        Stalowa Wola, dn. 05.06.2007
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 15 maja 2007 r., dotyczącego „Wykonania koncepcji urbanistycznej opracowanej na podstawie studium historyczno - urbanistycznego i wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Stalowa Wola” wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU „PRZESTRZEŃ” mgr inż. Anna Śniegucka – Pawłowska, 00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 17 m. 30; z ceną ofertową 90.163, 93 zł (netto) + VAT 22 % (19.836, 07 zł), tj. łącznie (brutto) 110.000, 00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           ………………………………………….
 (podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)