Zatwierdzony: 2007.05.17. 14:56:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.05.17. 14:20:24 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=7962

Zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

    
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego: MR-AG-213-007/07.
 
            Na podstawie art. 93.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy: MR-AG-213-007/07, z dnia 25.04.2007, dotyczącego „Wykonania i montażu 15 tablic reklamowych (stojaków na plakaty) – w ramach projektu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”
 
            Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie ofert w w/w przetargu.