Zatwierdzony: 2007.05.15. 15:01:33 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.05.15. 14:59:01 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=7960

Wykonanie koncepcji urbanistycznej - nr speawy: MR-AG-213-010/07


MR-AG-213-010/07                               Stalowa Wola, dnia 15.05.2007
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
 „Wykonanie koncepcji urbanistycznej opracowanej na podstawie studium
historyczno-urbanistycznego i wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Stalowa Wola”
 
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj.
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 015 844 85 56; faks 015 844 85 57,  
w godz. 8.00 – 15.00. W sprawach dotyczących zamówienia i SIWZ jest Wanda Giecko tel. 015 842 01 02,
w godz. 8.00 – 15.00
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
74220000-7
Usługi architektoniczne i podobne
74222200-3
Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
45212350-4
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
74261000-6
Usługi badania terenu
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji urbanistycznej opracowanej na podstawie studium
historyczno - urbanistycznego i wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia miasta Stalowa Wola. Najważniejsze i niezbędne założenia wykonawcze projektu zostały podzielone przez Zamawiającego na 4 części (A, B, C, D) wg planu jak poniżej. Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać każdy punkt poniższej specyfikacji zamówienia w zakresie ulic wyszczególnionych poniżej:
 
 1. ul. Wolności
 2. ul. Stefana Wyszyńskiego
 3. ul. Mickiewicza
 4. ul. Narutowicza
 5. ul. Skoczyńskiego
 6. ul. Ofiar Katynia
 7. ul. Niezłomnych
 8. ul. I Sierpnia
 9. ul. Kilińskiego
 10. ul. Dmowskiego
 11. ul. Bema
 12. ul. Okrzei
 13. ul. Popiełuszki
 14. ul. Kwiatkowskiego
 15. Park Miejski
 
 
Część A:       
Studium historyczno – urbanistyczne będące analizą przekształceń historycznych oraz zapisem stanu istniejącego oraz oceną stopnia zachowania substancji /elementów/ zabytkowych lub ich degradacji.
 
I. Dane ogólne
 
II. Metodyka pracy
 
III. Analiza historyczna przekształceń miasta w oparciu o chronologiczne rozwarstwianie zabudowy wraz
z kwerendą zachowanych materiałów historycznych.
 
1. Opis kolejnych faz rozwoju miasta
    mapa nr 1 – chronologiczne rozwarstwienie zabudowy
 
- budynki z lat trzydziestych,
- budynki z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych,
- budynki powstałe po latach siedemdziesiątych.
 
IV. Analiza konserwatorska na bazie historycznych standardów obowiązujących w mieście z rozbiciem na poszczególne okresy kształtowania zabudowy miasta.
 
  1. Budynki z lat trzydziestych
 
- podział działek i lokalizacja budynków,
- wysokość i podział elewacji,
- okna – lokalizacja i rytmika,
- kolorystyka elewacji,
- detal zdobniczy,
- balkony,
- bramy wjazdowe,
- drzwi,
- witryny sklepowe.
 
  2. Budynki z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
 
- podział działek i lokalizacja budynków,
- wysokość i podział elewacji,
- dachy – spadki, poziomy, podziały,
- okna – lokalizacja i rytmika,
- kolorystyka elewacji,
- detal zdobniczy,
- balkony,
- bramy wjazdowe,
- drzwi,
- witryny sklepowe.
 
3. Budynki powstałe po latach siedemdziesiątych
 
- podział działek i lokalizacja budynków,
- wysokość i podział elewacji,
- dachy – spadki, poziomy, podziały,
- okna – lokalizacja i rytmika,
- kolorystyka elewacji,
- detal zdobniczy,
- balkony,
- bramy wjazdowe,
- drzwi,
- witryny sklepowe.
 
V. Istniejąca ochrona konserwatorska w obszarze opracowania
 
1. Analiza
 
- strefa A pełnej ochrony konserwatorskiej,
- ochrona układu urbanistycznego,
- katalog zabytków /opis i dokumentacja fotograficzna/
 
mapa nr 2 -  Zachowane zespoły i obiekty wraz z nową zabudową
                    i jej oceną /nawiązujące lub odbiegające od historycznego
                   charakteru zabudowy i układu urbanistycznego/
 
- obiekty charakterystyczne dla okresu lat trzydziestych, nie przekształcone,
- obiekty charakterystyczne dla okresu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, nie przekształcone,
- obiekty charakterystyczne dla okresu lat trzydziestych, częściowo przekształcone i nowa zabudowa,
- nawiązująca do charakterystycznego układu urbanistycznego,
- obiekty charakterystyczne dla okresu lat sześćdziesiątych, częściowo przekształcone i nowa zabudowa,   nawiązująca do charakterystycznego układu urbanistycznego.
 
Ocena stanu technicznego zabudowy
mapa nr 3, * stan techniczny zabudowy miasta
- dobry,
- średni,
- zły,
- zabudowa: (budynki drewniane, budynki murowane)
- pokrycie dachów (ceramika, inne: blacha, papa, eternit, itp.)
 
Część B:        
Wytyczne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Stalowa Wola jako zapis wskazań dla prac konserwatorskich, przekształceń i uzupełnień nową zabudową wraz z propozycją określenia granic ochrony konserwatorskiej.
 
I. Ochrona konserwatorska w planie zagospodarowania przestrzennego
 
II. Wyznaczenie zasięgu ochrony konserwatorskiej
Mapa nr 4 – Wskazania konserwatorskie ochrony substancji zabytkowej miasta
 
- obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków,
- obiekty zabytkowe w zakresie ochrony planu zagospodarowania przestrzennego,
- obiekty o częściowo zachowanych elementach zabytkowych i nowa zabudowa nawiązująca do starej substancji urbanistycznej miasta,
- propozycja przebiegu granicy zabytkowych zespołów urbanistyczno – architektonicznych do Rejestru Zabytków,
- obiekty proponowane do wpisu do Rejestru Zabytkowego,
 
III. Inwentaryzacja pierzei budynków (dokumentacja fotograficzna), w skali 1:100
 
IV. Analiza stanu istniejącego
 
1. Poddanie zinwentaryzowanych pierzei budynków analizie w/g schematu:
 
- podział działek i lokalizacja budynków,
- wysokość i podział elewacji,
- dachy – spadki, poziomy, podziały,
- okna – lokalizacja i rytmika,
- kolorystyka elewacji,
- detal zdobniczy,
- balkony,
- bramy wjazdowe,
- drzwi,
- witryny sklepowe.
 
2. Ocena zgromadzonych danych wraz z tabelarycznym zapisem wskazań dla prac konserwatorskich, przekształceń i uzupełnień nową zabudową oraz zalecenia dotyczące przekształcenia /funkcji/ zachowanych zespołów, podkreślające ich wartości czytelności w układzie urbanistycznym miasta.
 
V. Wytyczne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Mapa nr 5 – Proponowane lokalizacje i parametry zabudowy plombowej(w przypadku zmian planu zagospodarowania)
 
- proponowana zabudowa plombowa
 
- spadek dachów (podany w stopniach) budynków znajdujących się w sąsiedztwie, mających wpływ na kształtowanie dachów proponowanej zabudowy plombowej,
 
- inne parametry zawarto w formie tabelarycznej w Rozdziale IV.
 
Część C:       
1. Niniejsze opracowanie powinno być przedstawione na:
- mapach analitycznych w skali 1 : 500,
- dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, zapisem cyfrowym zbliżonym do skali zabudowy 1:100,
- szczegółowym tekście opracowania.
 
Kolejne etapy prac należy  wykonać w formie elektronicznej  i przekazać Zamawiającemu na płytach CD i w formie wydruków.
 
2. Czynności związane z procedurą formalno - prawną:
- przygotowanie wzorów wszystkich pism związanych z procedurą formalno-prawną,
- prezentacja kolejnych etapów prac Zamawiającemu,
- przygotowanie wykazów wniosków i uwag do planu wraz z propozycją rozstrzygnięcia,
- wprowadzanie korekt do projektu planu wynikających ze zmian w wyniku kolejnych etapów procedury
  formalno – prawnej,
- przygotowanie dokumentacji prac planistycznych,
- opracowanie musi uzyskać akceptację  Wydziału Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego przy
Urzędzie Miasta Stalowa Wola.
 
3. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy następujące materiały:
 
3.1.Studium problematyki ochrony krajobrazu kulturowego dla gminy Stalowa Wola, opracowane w 1997 roku przez Woj. Oddz. Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu,
 
3.2.Mapy sytuacyjno wysokościowe w skali 1: 1000 na zakres będący przedmiotem zamówienia,
 
3.3 Strategia Rozwoju Miasta Stalowa Wola,
 
3.4.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 
Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego zakresem projektu rozwiązań w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy oferent.
 
 
Część D:       
W skład projektowanego zespołu powinni wchodzić specjaliści w dziedzinie:
- urbanistyki,
- historii sztuki i architektury,
- budownictwa i architektury krajobrazu.
 
Zespół przystępujący do przetargu powinien posiadać odpowiednie doświadczenie (min. jedna referencja)
 
4. Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
 
15.02.2008 r.
 
5. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności posiadać uprawnienia do wykonywania koncepcji urbanistycznych oraz analiz historyczno - urbanistycznych tożsamych z niniejszym zamówieniem;
 
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 2 latach przed dniem złożenia oferty,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej dwóch zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5
do SIWZ);
 
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
 
Kryterium
 
 
%
 
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia
 
doświadczenie i przygotowanie fachowe oferenta
 
 
90
 
10
 
Przy ocenie ofert Zamawiający uwzględni rabaty i upusty, które zaproponują wykonawcy.
 
7. Miejsce i termin składania ofert:
 
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 30.05.2007 r. godz. 10.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2007 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 (parter)
 
 
8. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
10.Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
 
11.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
12.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
13.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
14.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli   
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
http://www.muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/badania/siwz.pdf
 
http://www.muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/badania/umowa.pdf
 
http://www.muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/badania/formularz.pdf
 
http://www.muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/badania/zalacznik_nr_6_zakres_ulic.pdf