Zatwierdzony: 2007.05.08. 19:01:45 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.05.08. 18:59:45 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=7918

Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-009/07

    
 
MR – AG – 213 – 009/07                                         Stalowa Wola, dnia 08.05.2007
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
„Dostawa lamp oświetleniowych do wyposażenia restauracji
w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”
 
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj.
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 015 844 85 56; faks 015 844 85 57,  
w godz. 8.00 – 15.00. W sprawach dotyczących zamówienia i SIWZ jest Wanda Giecko tel. 015 842 01 02,
tel. kom. 0503 39 54 43, w godz. 8.00 – 15.00
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
31520000-7 (Lampy i oprawy oświetleniowe)
31521000-4 (Lampy)
31521200-6 (Lampy stojące)
31524000-5 (Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne)
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lamp oświetleniowych do wyposażenia restauracji w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wg opisu jak poniżej:
 
3.1. (RYS. NR 1)
Lampa oświetleniowa typu Bourgie lub równoważna, kryształowa przeźroczysta, 3 x 40 W, średnica 36 cm, wysokość na 3 poziomach: 67 cm, 72 cm, 77 cm; kolor clear; – 4 SZT.
 
 
3.2. (RYS. NR 2)
Lampa oświetleniowa typu Light Shade Shade lub równoważna, wisząca, 70 cm średnicy, 5 x 40 W; – 6 SZT.
 
 
3.3. (RYS. NR 3)
Kinkiet typu ALU Laluna lub równoważny; (rys. SYSTEM 3000 LALUNA) – 3 SZT.
 
 
3.4. (RYS. NR 4)
Lampa oświetleniowa typu Pet Fine lub równoważna, 1 x 50 W, kolor alu; – 1 SZT.
 
 
3.5. (RYS. NR 5)
Lampa oświetleniowa typu Clin lub równoważna, 1 x 50 W, kolor alu; – 17 SZT.
 
3.6. (RYS. NR 6)
Lampa oświetleniowa typu Suspension E lub równoważna, 1 x 40 W, wisząca, kolor transparent; – 2 SZT.
 
 
3.7. (RYS. NR 7)
Lampa oświetleniowa stojąca typu Light Shade Shade lub równoważna, 1 x 100 W; – 2 SZT.
 
Dostawca powinien udzielić 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
 
4. Termin realizacji:
 
Wymagany termin realizacji zamówienia:
- 15 lipca 2007 r.
 
5. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 2 latach przed dniem złożenia oferty,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5
do SIWZ);
 
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium
%
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia
100
 
Przy ocenie ofert Zamawiający uwzględni rabaty i upusty, które zaproponują wykonawcy.
 
 
7. Miejsce i termin składania ofert:
 
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 22.05.2007 r. godz. 10.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2007 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 (parter)
 
 
8. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10.Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
11.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
14.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
ZALĄCZNIKI:
 
 
http://muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/2007/przetarg_lampy_oswietleniowe/formularz.pdf
 
http://muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/2007/przetarg_lampy_oswietleniowe/siwz.pdf
 
http://muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/2007/przetarg_lampy_oswietleniowe/umowa.pdf
 
http://muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/2007/przetarg_lampy_oswietleniowe/zalacznik_nr_6_lampy.pdf