Zatwierdzony: 2007.03.03. 11:29:01 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.03.03. 11:27:51 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=7703

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy MR-AG-213-006/07

    
MR – AG – 213 – 006/07                                       Stalowa Wola, dnia 02- 03-2007
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony:
„Dostawa samochodu osobowo-dostawczego 
na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski. W sprawach dotyczących zamówienia: Marcin Szywała;
tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób: 34.11.60.00-3
 
2. Warunki ogólne:
a)    Samochód powinien spełniać wymagania aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski
i dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego, oraz być wykonany zgodnie
z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wyposażenia zamieszczonym w Dz. U. nr 32, poz. 262 i posiadać polskie świadectwo homologacji.
b)   Samochód musi być fabrycznie nowy z homologacją 2007 r. wymaganą dla samochodu osobowo-dostawczego, dającą możliwość odliczenia podatku VAT.
2.    Charakterystyka wymagań technicznych dla samochodu osobowo-dostawczego:
 
Lp.
Parametry techniczne
Wymagania techniczne
 
1
2
3
3.1.
PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE
 
a.
Długość całkowita
powyżej 4 900 mm, nie więcej jednak niż 5 500 mm
 
b.
Szerokość całkowita
poniżej 2 100 mm bez lusterek
 
c.
Wysokość części pasażersko - bagażowej
powyżej 1 900 mm
 
d.
DMC
Całkowita masa do 3 500 kg
 
e.
Rozstaw osi
od 2 900 mm do 3 500 mm
 
f.
Całkowita ilość siedzeń
5 + 1 szt., fotele 2 rzędu z możliwością samodzielnego demontażu i tym samym powiększenia przestrzeni bagażowej pojazdu, oddzielone kratą
 
g.
Nadwozie
Typu furgon do przewozu max 6 osób z wydzieloną częścią bagażową, wyposażony w drzwi boczne umieszczone z jednej strony pojazdu otwierane przesuwnie, dach podwyższony, drzwi tylne uchylne- nieprzeszklone
3.2.
SILNIK
 
a.
Rodzaj silnika
Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy minimum 120 KM i pojemności do 2500 cm3
 
3.3.
SKRZYNIA BIEGÓW
 
a.
Rodzaj skrzyni biegów
Manualna
3.4.
SYSTEMY TRAKCYJNE
 
a.
Rodzaj hamulców oraz systemy wspomagające
Hamulce tarczowe, ABS, ESB montowane fabrycznie
 
b.
Rodzaj napędu
przedni
3.5.
WNĘTRZE SAMOCHODU
 
a.
Wyposażenie
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, centralny zamek sterowany pilotem, wspomaganie i regulacja kierownicy, radio z CD montowane fabrycznie, klimatyzacja w części przedniej i pasażersko – bagażowej, wzmocniony akumulator, ogrzewanie postojowe montowane fabrycznie, lusterka sterowane elektrycznie
 
b.
Wyposażenie dodatkowe
Gaśnica proszkowa, ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, koło zapasowe, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny
3.6.
NADWOZIE
 
 
a
Lakier
Kolor grafitowy metalizowany lub szary metalizowany; z gwarancją minimum 6 lat na perforacje blachy
 
b.
Wyposażenie
Lampy przeciwmgielne halogenowe, immobiliser, alarm antywłamaniowy
 
4. Dodatkowo, po wyborze oferty, wykonawca zobowiązany będzie do:
a)  wyposażenia zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną.
b)  dostarczenia zamawiającemu, najpóźniej w dniu dostawy samochodu, polskiego świadectwa homologacji lub dokumentów dopuszczających samochód do ruchu po drogach w kraju, z opisem technicznym.
 
5.   Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24 - miesięcznej gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów, min. 24 - miesięcznej gwarancji na powłoki lakiernicze oraz min. 6 lat gwarancji na perforację nadwozia.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia – 2 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
- być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
- nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3);
 
- posiadać kadrę techniczną i pracowników zdolnych do przeprowadzenia realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym także dla prowadzenia obsługi i napraw oferowanego pojazdu i jego podzespołów w okresie gwarancyjnym;
 
- posiadać świadectwo homologacji na objęty swą ofertą przedmiot zamówienia;
 
- zobowiązać się do usuwania awarii w pojeździe stanowiącym przedmiot zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia; jeżeli usuwanie awarii przekroczy termin 2 dni to dostawca winien jest do czasu jej usunięcia dostarczyć zamawiającemu samochód zastępczy;
 
- zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
 
- wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
CENA – 90 %            
GWARANCJA – 10 %
 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 19.03.2007 godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2007 o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 (parter)
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
SIWZ dostepny na stronie:
http://www.muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/samochod_dostawczy/przetarg_samochod_dostawczy.pdf