Zatwierdzony: 2007.03.03. 11:22:39 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.03.03. 11:17:01 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=7662

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

    
 
Zamawiający:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
                                                                                                                             Stalowa Wola, 2.03.2007
 
 
 
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz 177) zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Dostawę samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”.
 
Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, co zostało unormowane w art. 93 ust. 1, pkt 1 Prawa zamówień publicznych.
 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,           w szczególności kosztów przygotowania oferty, zgodnie z art. 93 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.
 
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, mogą Państwo wnieść protest      w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość                   o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.