Zatwierdzony: 2007.02.26. 23:37:48 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.02.26. 22:09:40 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=7661

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW Numer sprawy: MR-AG-213-004/07


 

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
                                                                                Numer sprawy: MR – AG – 213 - 004/07
                                                                                                              Data: 26 lutego 2007 r.
 

 
 
 
ODPOWIEDZI NA  PYTANIA  OFERENTÓW
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: MR – AG – 213 - 004/07 na usługę poligraficzną do wystawy „Siemiradzki nieznany”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami/, niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania.
 
Pyt. 1. W związku z tym, iż bardzo istotne w trakcie kalkulacji jest rozmieszczenie stron kolorowych i jednobarwnych prosimy o sprecyzowanie, na których stronach będą umieszczone barwne fotografie?
 
Odp. 1.
Z uwagi na to, iż projekt katalogów jest w trakcie realizacji, Zamawiający nie jest w stanie ze 100% dokładnością określić na których stronach będą umieszczone barwne fotografie. Zamawiający w SIWZ podał objętość katalogów oraz ilość stron drukowanych w pełnym kolorze oraz ilość stron drukowanych w jednym kolorze.