Zatwierdzony: 2007.02.24. 0:13:21 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.02.24. 0:12:07 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=7640

Ogłoszenie o przetargu nr sprawy MR-AG-213-005/07

        
MR – AG – 213 – 005/07                                                                  Stalowa Wola, dnia 23-02-2007
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
„Dostawę, montaż i uruchomienie platformy schodowej dla osób
niepełnosprawnych w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj.
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 015 844 85 56; faks 015 844 85 57,
w godz. 8.00 – 15.00. W sprawach dotyczących zamówienia i SIWZ:
Wanda Giecko tel. 015 842 01 02, tel. kom. 0503 39 54 43, w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
29.22.1.610-3 (windy); 45.313.0.00-4 (prace dotyczące instalacji wind i podnośników);
 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wg opisu jak poniżej
 
PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA:
 
a)      platforma schodowa o torze krzywoliniowym do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach
b)      platforma z możliwością montażu do ściany wewnątrz budynku
c)      wymiary podestu platformy: min 800 x 700 mm, max 1050 x 770 mm
d)      wymiary platformy po złożeniu: 350 mm – 410 mm
e)      udźwig do 160 kg
f)       zasilanie 230V, 16A
g)      jazda platformy z zasilania bezpośredniego 24 V (nie z akumulatorów)
h)      długość toru jezdnego: 8,5 m
i)        ilość zakrętów:            jeden zakręt 1800
j)        parkowanie platformy: na dolnym przystanku pod kątem 90do biegu schodów
k)      najazd na podest platformy na dolnym przystanku: na wprost
l)        zatrzymywanie platformy na górnym przystanku: na wprost schodów
m)    mocowanie toru: bezpośrednio do ściany
n)      sposób rozkładania platformy: ręczny lub elektromechaniczny
o)      dwie barierki bezpieczeństwa na platformie (zabezpieczające przed zjazdem z platformy)
p)      barierki bezpieczeństwa na platformie po złożeniu skierowane ku dołowi platformy (przy złożonym podejściu barierki nie mogą być w pozycji pionowej do góry)
q)      przywołanie platformy na przystanek z kaset zamocowanych na stałe na piętrach przystankowych
(nie z pilotów radiowych)
r)       jazda platformą z przycisków jazdy na platformie
s)       podłoga wyścielona wykładziną przeciwpoślizgową, przystosowana do użytkowania przez osoby na wózkach inwalidzkich
t)        system przeciwzgnieceniowy, którego zadaniem jest zatrzymanie ruchu w kierunku zjazdu w wypadku uderzenia w przeszkodę
u)      system przeciwtnący zapobiegający uszkodzeniom na styku części stałej i ruchomej platformy
v)      kluczyk do zamykania platformy w pozycji po złożeniu;
w)    odległość na dolnym przystanku od narożnika ściany do drzwi wynosi 1,10 m
 
3. Wykonawca powinien zapewnić dopuszczenie do eksploatacji i rejestrację platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w UDT (Urząd Dozoru Technicznego).
 
4.Wykonawca powinien uzyskać zgodę i opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
 
5. Wykonawca powinien udzielić 36-miesięcznej gwarancji na wykonane prace i wbudowane urządzenia.
 
6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
4. Termin realizacji:
 
Wymagany termin realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji:
do dnia 15 maja 2007 r.
 
5. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 2 latach przed dniem złożenia oferty,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
 
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium
%
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia
100
 
 
7. Miejsce i termin składania ofert:
 
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 12.03.2007 r. godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2007 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 (parter)
 
 
 
 
 
8. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
9 .Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
10.Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
 
11.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
12.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
13.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
14.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
………………………………………………….
                Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli   
 
 
 
 
UWAGA: SIWZ I INNE ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE   
http://www.aerofotofilm.pl/muzeum/siwz_i_zalaczniki.pdf
 
DODATKOWE RYSUNKI I FOTOGRAFIE 
http://www.aerofotofilm.pl/muzeum/fotografie_i_rysunki.pdf