Zatwierdzony: 2006.12.07. 13:27:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2006.12.07. 13:22:33 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=7207

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym nr 007/2006.

    

MR/007/2006/P                                                                              
 
 
 
 
Ogłoszenie – przetarg nieograniczony na ochronę obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i konwojowanie.
 
 
OGŁOSZENIE
przetarg nieograniczony nr 007/2006
 
 
 1. Określenie trybu zamówienia:
      Przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
      60 000 euro.
 
 1. Sposób uzyskania SIWZ
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5). Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski: tel. (0-15) 844 85 56, faks (0-15) 844 85 57. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Nowak: (0-15) 844 85 56, faks (0-15) 844 85 57.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
      Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i konwojowanie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114 z 1997 r. poz. 740). Szczegółowy opis zamówienia dostępny w SIWZ.
 
 1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych
     
 1. Termin realizacji:
            Termin rozpoczęcia: 01.01.2007
            Termin zakończenia: 31.12.2007
     
 1. Opis warunków udziału w przetargu

Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.     posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania Zamówienia;

2.     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny (wyposażenie sprzętowe zapewniające wykonanie Zamówienia), a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania Zamówienia (posiadają kadrę z uprawnieniami i odpowiednimi kwalifikacjami);

3.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;

4.      nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

5.      posiadają ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

6.      spełniają warunki określone w SIWZ.

     Wykonawcy, którzy nie spełnią wyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z
      postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone
      przez nich oferty zostaną odrzucone.
 
 1. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

a)        Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy.: 80 %

b)        Cena jednostkowa za 1 km trasy konwoju.: 10 %
c)         Doświadczenie Wykonawcy.: 10 %
 
 1. Miejsce i termin składania ofert:
      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola ul. Sandomierska 1, pokój nr 5, do dnia 21.12.2006 godz.13.00. Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 21.12.2006 o godzinie 13.15, w pokoju nr 5.
 
 1. Termin związania ofertą
       Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
 

MR/007/2006/P
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
„Ochrona fizyczna obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i konwojowanie”.
 
 
zgodnie    z  ogłoszeniem  o  przetargu  nieograniczonym  z  dnia 07.12.2006 r. ogłoszonym  na:
 
      1.  tablicy   ogłoszeń    w   siedzibie Zamawiającego;
      2.  stronie  internetowej Zamawiającego http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
   
 
 
Zamawiający:                                      Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
 
 

1.            INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1      Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

1.2       Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony fizycznej mienia, w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.

1.3      Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

1.4       W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ i umieszczona na stronie internetowej: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ i będzie dla nich wiążąca.

 
 

2.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1      Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego w godzinach od 21.00 do 7.00. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w wymienionych godzinach, przy pomocy zatrudnionego przez siebie pracownika ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z budynku Muzeum Regionalnego oraz bezpośredniego otocznia posesji.

2.2      Zamawiający zobowiąże się informować personel Wykonawcy o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie.

2.3       Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonywania Zamówienia oraz możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem Zamówienia.

2.4      Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. Wykonawca prowadził będzie również ewidencję pracowników Muzeum oraz osób trzecich przebywających w budynku w godzinach między 21.00 a 7.00.

2.5      Wykonawca Zamówienia powinien posiadać możliwość podłączenia systemów alarmowych Muzeum do własnych telefonów alarmowych.

2.6       Wykonawca Zamówienia powinien posiadać możliwość podłączenia systemu monitoringu telewizyjnego Muzeum do własnego systemu z podglądem 24-godzinnym.

2.7      Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały całodobowy nadzór dyżurnego centrum operacyjnego (24-godzinny monitoring) wraz z ewentualną interwencją grupy interwencyjnej.

2.8      Przedmiotem zamówienia jest konwojowanie eksponatów przewożonych przez Muzeum.

2.9      Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

 
 

3.            TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:                       
 
rozpoczęcie: 01-01-2007
zakończenie: 31-12-2007
 
 

4.            WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

4.1      Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1           posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania Zamówienia;

4.1.2           posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny (wyposażenie sprzętowe zapewniające wykonanie Zamówienia), a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania Zamówienia (posiadają kadrę z uprawnieniami i odpowiednimi kwalifikacjami);

4.1.3           znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;

4.1.4           nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

4.1.5           posiadają ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

4.1.6           Spełniają warunki określone w SIWZ.

 
 

4.2      Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.2.1           W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 wymagane jest posiadanie koncesji oraz zatrudnianie pracowników ochrony w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa regulujących kwestię świadczenia usług ochrony osób i mienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.1.

4.2.2           W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę niezbędnego doświadczenia w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej:

-                stałej lub doraźnej;
-                polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;
-                polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2.

 

5.            OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4

5.1      W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1           Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ - do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć:

-                koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004r. Dz.U. z 2004r. Nr 173 poz.1887 z późn.zm.) oraz ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz.U. Nr 145 z 2005r. poz. 1221 z późn. zm.)

-                licencje potwierdzające wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony;

5.1.2           Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

-      wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego (referencje), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dot. wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;
 

5.1.3           Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.3 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć:

-     polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.

5.1.4           Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.4 SIWZ - do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć:

-                aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

-                aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

-                aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

-                zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

-                zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

 
 

6.            INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

6.1      Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 - 15.30. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami telefonicznie, pisemnie lub za pomocą faksu.
6.2      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 6.3.
6.3      Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
a)       pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ;
b)       modyfikacje treści SIWZ;
c)       wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty;
d)       wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy;
e)       informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny;
f)         oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych;
g)       wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy;
h)       zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
i)         zawiadomienie o unieważnieniu postępowania;
 
6.4      Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.5      Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
6.6      Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym  wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
6.7      Oferenci mogą uczestniczyć przy otwarciu ofert.
6.8       Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
6.9       Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
6.10    W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.
6.11    Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.
 
 

7.            OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie dotyczącej przedmiotu zamówienia jest Mariusz Nowak, tel. (0-15) 844-85-56, faks (0-15) 844-85-57.
 
 

8.            WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
 
 

9.            TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertę przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

 
 

10.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1    Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.2    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

10.3    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

10.4    Na ofertę składają się następujące dokumenty.

10.4.1       Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku do SIWZ, z podaniem miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w złotych polskich – powiększone o należny podatek VAT oraz cenę jednostkową za 1 km trasy konwoju w złotych polskich – powiększoną o należny podatek VAT.

10.4.2       Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4.2 SIWZ.

10.4.3       Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 5.1 SIWZ.

10.5    Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10.6    Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

10.7    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej   kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na ochronę fizyczną obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i konwojowanie”.

10.8    Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

10.9    Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10.10        Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 10.9 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

 
 

11.        MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

11.1    Termin składania ofert upływa 21.12.2006 roku o godz. 13.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.2    Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, pokój nr 5, 37-464 Stalowa Wola

11.3    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2006 roku o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

11.4    Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

 

12.        OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

12.1    Wynagrodzenie Wykonawcy.: 80 %

Do oceny kryterium wchodzi cena ochrony fizycznej obiektu oraz cena za miesięczny monitoring uwzględniając w tym wyjazdy grupy interwencyjnej. Maksymalną liczbę punktów (80) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższe Wynagrodzenie brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio pomniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

 
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Wynagrodzenie
]
gdzie:
WN – najniższe zaoferowane Wynagrodzenie miesięczne;
WOB – miesięczne Wynagrodzenie zaoferowane w ofercie badanej;

12.2    Cena jednostkowa za 1 km trasy konwoju.: 10 %

Do oceny kryterium wchodzi cena jednostkowa 1 kilometra trasy konwoju. Maksymalną liczbę punktów (10) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższe Wynagrodzenie brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio pomniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

 
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Wynagrodzenie
]
gdzie:
WN – najniższa zaoferowana cena jednostkowa za 1 kilometr trasy konwoju;
WOB – cena jednostkowa za 1 kilometr trasy konwoju zaoferowana w ofercie badanej;
 

12.3    Doświadczenie Wykonawcy.: 10 %

Ocena doświadczenia Wykonawcy nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 5.1.2. SIWZ oraz na podstawie kryterium okresu czasu działania Wykonawcy na rynku usług ochrony; przy czym najwyższą ilość punktów (10) otrzyma Wykonawca działający najdłużej na rynku, pozostali otrzymają odpowiednio pomniejszoną liczbę punktów. Następnie liczbę punktów mnoży się przez współczynnik procentowy dla tego kryterium, tj. 10% czyli 0,1.
 
 

13.        WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

13.1   Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. wynagrodzenie).

 
 
 

14.        INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
 
 

15.        ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
- wzór umowy
- wzór formularza ofertowego
 
 
Zatwierdzam:
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Lucyna Mizera

FORMULARZ OFERTOWY

 
 
1.      W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na ochronę obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i konwojowania z dnia 7.12.2006 r., nr sprawy MR/007/2006/P składamy ofertę na wykonanie powyższego zamówienia.
 
Nazwa i adres wykonawcy :
 
 
 
 
2.      Cena oferty na ochronę wynosi ( netto ) : ...........................................  (słownie.............................................................................................) + VAT 22 %,                     tj. łącznie cena ( brutto ) : .........................................   ( słownie : ..............................
 
........................................................................................................)
       Cena jednostkowa za 1 km trasy konwoju ………………… + VAT 22%
 
3.      Oświadczamy, że:
a)     zapoznaliśmy się z uproszczoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy oględzin terenów objętych zamówieniem;
b)     Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni;
c)      Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami;
d)     Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo Zamówień Publicznych oraz w otrzymanej od zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
e)     Nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku o zamówieniach publicznych;
f)        Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia;
 
4.      Załącznikami do niniejszej oferty są :
4.1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego od wykonawcy:

-          koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004r. Dz.U. z 2004r. Nr 173 poz.1887 z późn.zm.) oraz ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz.U. Nr 145 z 2005r. poz. 1221 z póżn. zm.)

-          licencje potwierdzające wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony;

-          wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego (referencje), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dot. wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;
 

-          polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

-          aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

-          zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

-          zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

-          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

-          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................                                             1 ……………………………………….
miejsce i data
 
 
 
 
2 ......................................................
                                                                                                   (podpisy osób upoważnionych)
 
 

 

                                                                                                                                 W Z Ó R                     
UMOWA
OCHRONY FIZYCZNEJ, MONITORINGU ORAZ KONWOJOWANIA
 
 
Zawarta w dniu ___________ w Stalowej Woli pomiędzy:
 
Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola,
NIP: 865-209-25-29, zwanym w dalszej części Zleceniodawcą reprezentowanym przez:
 
Lucynę Mizerę – Dyrektor Muzeum Regionalnego
 
 
a:
____________________________________________
zwanym dalej  Zleceniobiorcą reprezentowanym przez:
 
Strony zawierają umowę następującej treści:
 
 1. Zakres usługi, oraz obowiązki Zleceniodawcy:
1.1   Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przejmuje i ochrania obiekt:
      Muzeum Regionalne ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
1.2   Zleceniobiorca zobowiązuje się chronić obiekt poprzez obsadzenie go jednym pracownikiem ochrony w godzinach od 21.00 do 7.00.
1.3   Zleceniobiorca zapewni wyposażenie pomieszczenia dyżurki w krzesło, biurko i zamykaną szafkę na dokumentację.
1.4   Zleceniobiorca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością.
1.5   Zleceniobiorca i Zleceniodawca  zachowają w tajemnicy wszelkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy, oraz po jej rozwiązaniu.
1.6   Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi obejmujące: monitorowanie drogą radiową układu sygnalizacji włamania zamontowanego w obiekcie: Muzeum Regionalne ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w dni robocze w godzinach zamknięcia i w pozostałe dni całodobowo, oraz konwojowanie, którego warunki określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
1.7   W razie zadziałania układu sygnalizacji włamania w trybie natychmiastowym pracownicy Zleceniobiorcy dokonają kontroli przedmiotowego obiektu, a w przypadku stwierdzenia włamania zabezpieczą go i powiadomią wyspecjalizowane służby: Policję, Straż Pożarną i inne w razie potrzeby, oraz Zleceniodawcę.
1.8   Zleceniodawca zobowiązuje się do posiadania układu sygnalizacji włamania z aktualnymi atestami TECHOM, oraz urządzenia monitorowania odpowiadające wymogom URTiP z aktualną homologacją i pracujące na wyznaczonej częstotliwości, zamontowane i bieżąco konserwowane. Niewłaściwe i wadliwe funkcjonowanie urządzeń u Zleceniodawcy nie obciąża Zleceniobiorcy.
 
 1. Czas trwania umowy i jej wypowiedzenie.
2.1   Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
2.2   Wypowiedzenie umowy może nastąpić z wyprzedzeniem miesięcznym na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.3   Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym po obustronnym uzgodnieniu.
2.4   W razie niezrealizowania w terminie płatności za usługę Zleceniobiorca wezwie do uiszczenia należności Zleceniobiorcę a za okres zwłoki naliczy odsetki ustawowe. W razie braku płatności po wezwaniu do zapłaty, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy.
 
 1. Faktura i warunki płatności za usługę.
3.1   Z tytułu ochrony Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić kwotę za cały rok w wysokości ______ zł /słownie ________ plus VAT 22% za pracownika ochrony.
3.2   Z tytułu konwoju Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić kwotę jednostkową za 1 km trasy konwoju w wysokości ______ zł /słownie ________ plus VAT 22%.
3.3   Płatność za przedmiot umowy następowała będzie na konto Zleceniobiorcy, nr konta: ____________________________________________________________________ Stalowa Wola, na podstawie przedstawionych faktur w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 
 1. Zobowiązania Zleceniodawcy
4.1   Zleceniodawca w zakresie odrębnie uzgodnionym zapewni pracownikom Zleceniobiorcy właściwe warunki socjalno-bytowe podczas wykonywania przez nich czynności związanych z realizacją umowy.
4.2   Osoby chroniące obiekt podlegają bezpośrednio Zleceniobiorcy i tylko od niego mogą otrzymywać polecenia. Zleceniodawca lub upoważniony przez niego przedstawiciel może wydać polecenie osobom chroniącym obiekt z pominięciem Zleceniobiorcy pod warunkiem, że dyspozycje te mieszczą się w przedmiocie umowy i nie kolidują z przepisami prawa, oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu.
 
 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne:
5.1   Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
5.2   Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy.
 
 1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości kar rzeczywiście poniesionej szkody.
 
 1. Zmiany umowy i rozstrzyganie sporów.
7.1   Zmiany umowy wymagają pisemnej akceptacji obu stron.
7.2   W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.3   Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.
  
 1. Postanowienia końcowe.
8.1   Zleceniobiorca posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej
       seria ____________________________________________________________
8.2   Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach (po dwa dla każdej ze stron).
 
 
 
 
 
 
ZLECENIODAWCA:                                                                       ZLECENIOBIORCA:
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do umowy
 
 
 
 1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić kwotę:
      - ______ za 1 km przebytej trasy (słownie: ___________) plus podatek VAT 22%
 1. Osoby konwojujące podlegają bezpośrednio Zleceniobiorcy i tylko od niego mogą otrzymywać polecenia. W nagłych, uzasadnionych przypadkach, Zleceniodawca lub upoważniony przez niego pracownik może wydać specjalne dyspozycje z pominięciem Zleceniobiorcy pod warunkiem potwierdzenia ich na piśmie. Dyspozycje te będą wykonane tylko wówczas, jeżeli nie kolidują z przepisami prawa i nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa ochranianych wartości.
 2. Zleceniobiorca i Zleceniodawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zleceniodawcy, w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.
 3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za konwojowane wartości materialne do wysokości zawartej polisy ubezpieczeniowej po uzyskaniu odszkodowania.
 
 
 
 
 
 
 
 
            ZLECENIODAWCA:                                                              ZLECENIOBIORCA: