Zatwierdzony: 2006.07.06. 23:01:26 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2006.07.06. 23:00:29 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=6402

Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na usługę poligraficzną do projektu Festiwal Lubomirskich


MR/005/2006/P                                             
 Stalowa Wola, dnia  07-07-2006
 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I   E

 
            Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
usługę poligraficzną do projektu Festiwal Lubomirskich
 
1.         Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2.         Sposób uzyskania SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – w sekretariacie ul. Sandomierska 1 (I –piętro, pokój nr 11 ). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Szywała, tel. 844 85 56, faks 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. Dostępna jest również na stronie internetowej:                                        
 http:// www.muzeum.stalowawola.bip.pl
 
3.         Opis przedmiotu zamówienia
 
a)Określenie przedmiotu zamówienia:
   skład i druk:
- Przewodnik (format 215 x 115 mm, okładka 215 x 117 mm, okładka z podwójnymi skrzydełkami łamana do środka, 126 stron, druk kolorowy, papier kredowy błyszczący, 3 wersje językowe w proporcji 50% polska, 25% i 25 % obcojęzyczne, nakład 1000 egz.)
- Katalog do wystawy (format 200 x 200 mm, okładka twarda, papier kredowy, 360 stron w tym kolorowych 180, nakład 400 egz.)
- Mapa (format B2, felcowany na 6 łamów, druk 5 + 4 kolory, papier G-print (lub odpowiednik) 90g/m2, nakład 3000 egz.)
- Folder „Scenariusze i prace konkursowe” (format A4, ogółem około 56 stron, łącznie z okładką, w tym 35 stron tekstu (papier zwykły), 20 stron kolorowych fotografii, papier kredowy, gramatura 170g/m2, matowy, okładka miękka papier kredowy matowy na całości, katalog szyty, nakład 200 egz.
- Plakat (format 440 x 600 mm, papier kredowy gramatura 150 g/m2, kolor na całości, nakład 300 egz)
- Zaproszenie (format: zaproszenie składane na 2 części, po złożeniu format A5, druk dwustronnie kolorowy, gramatura 250 g/m2, gloss matt, nakład 700 egz)
 
b)Miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia:
             Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1
 
4.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
 
5.      Termin realizacji:
Termin zakończenia – 31.08.2006
 
6.      Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni :
§           posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia
§           posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe
§           być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym
Wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
 
7.      Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Cena                                                 –   100 %
 
9.      Miejsce i termin składania ofert :
a)     oferty  należy  składać  w  siedzibie Zamawiającego, ul. Sandomierska 1, w pok. Nr 11 ( I-piętro )
b)       termin składania ofert : 14.07.2006 godz. 12.30.
c)        otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2006 o godz. 12.40 w siedzibie zamawiającego, ul. Sandomierska 1, sala nr 11 ( I piętro )
 
10.  Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
12.  Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
13.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR/005/2006/P
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„usługa poligraficzna do projektu Festiwal Lubomirskich”
 
 
1.        NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
37-464 Stalowa Wola, ul. Sandomierska 1
 
2.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
3.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
a)        Określenie przedmiotu zamówienia:
   skład i druk:
- Przewodnik (format 215 x 115 mm, okładka 215 x 117 mm, okładka z podwójnymi skrzydełkami łamana do środka, 126 stron, druk kolorowy, papier kredowy błyszczący, 3 wersje językowe w proporcji 50% polska, 25% i 25 % obcojęzyczne, nakład 1000 egz.)
- Katalog do wystawy (format 200 x 200 mm, okładka twarda, papier kredowy, 360 stron w tym kolorowych 180, nakład 400 egz.)
- Mapa (format B2, felcowany na 6 łamów, druk 5 + 4 kolory, papier G-print (lub odpowiednik) 90g/m2, nakład 3000 egz.)
- Folder „Scenariusze i prace konkursowe” (format A4, ogółem około 56 stron, łącznie z okładką, w tym 35 stron tekstu (papier zwykły), 20 stron kolorowych fotografii, papier kredowy, gramatura 170g/m2, matowy, okładka miękka papier kredowy matowy na całości, katalog szyty, nakład 200 egz.
- Plakat (format 440 x 600 mm, papier kredowy gramatura 150 g/m2, kolor na całości, nakład 300 egz)
- Zaproszenie (format: zaproszenie składane na 2 części, po złożeniu format A5, druk dwustronnie kolorowy, gramatura 250 g/m2, gloss matt, nakład 700 egz)
           
b)                  Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
             Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1
 
4.        OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5.        INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 
6.        OPIS SPOSOBU I WARUNKÓW PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
7.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Pożądany termin realizacji zamówienia :
§                     zakończenie  - 31.08.2006 r.
 
8.        OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
a)        Przed przygotowaniem oferty każdy wykonawca powinien dokonać oględzin obiektu objętego przedmiotem zamówienia, aby zdobył on wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego sporządzenia oferty.
b)        Wykonawca winien spełniać następujące warunki:
§           posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. wykonawstwie usług składu i druku.
§           posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia :
§           posiadać kadrę techniczną zdolną do wykonania zamówienia
§           posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe
§           być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym
§           nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”
§           treść złożonej przez niego oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
9. OFERENT MUSI DO OFERTY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJACE DOKUMENTY
    I OŚWIADCZENIA :
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty :
1)        oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych;
2)        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
       Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
       I DOKUMENTÓW:
 
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu.
 
11. KONTAKT Z OFERENTAMI:
 
Uprawnionym do bezpośredniego kontaktu z oferentami wyznaczony został Marcin Szywała,
telefon +15 844 85 56, faks +15 844 85 57.
 
 
12. TERMIN ZWIAZANIA OFERENTA OFERTĄ:
 
Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 
 
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :
 
a)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
b)        Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
c)        Oferta powinna być napisana pismem maszynowym i podpisana przez osobę (osoby ) uprawnione do występowania w imieniu oferenta
d)       Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszej specyfikacji wzorze formularza.
e)        Wykonawcy powinni przedstawić swoje oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
f)         Oferta powinna być złożona w podwójnej nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego.
g)        Koperta powinna być oznaczona napisem o treści:„Przetarg nieograniczony na usługę poligraficzną do projektu Festiwal Lubomirskich”.
h)        Wewnętrzna koperta powinna być opieczętowana oraz powinna być na niej podana nazwa i adres oferenta.
i)          Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert
j)          Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu należy przygotować i oznaczyć jak powyżej, a zewnętrzna i wewnętrzna koperta dodatkowo powinna być oznaczona napisem „ zmiana „ lub „ wycofanie „. Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania oferty.
 
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
a)        Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2006 r. do godziny 12.30 w siedzibie zamawiającego, ul. Sandomierska 1, pok. Nr 11.
b)        Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez ich otwierania wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
c)   Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2006 r. o godzinie 12.40 w siedzibie Zamawiającego, ul. Sandomierska 1, sala nr 11. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów.
 
15.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
 
Cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego obliczonego według załączonych projektów, z uwzględnieniem wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji elementów (pkt 3a SIWZ), stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Dla każdej pozycji wyszczególnionej w SIWZ należy podać swoją cenę jednostkową. Wartość oferty powinna być iloczynem ilości obiektów określonych w SIWZ i podanej ceny jednostkowej.
 
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
·                     Cena                -      100 %
 
 
Ad 1) Przy kryterium cena oceniana jest wysokość kwoty ofertowej (w skali 0 - 100 pkt ), przy czym 100 pkt otrzymuje cena najniższa, pozostałe wyższe ceny ofertowe otrzymują proporcjonalnie mniej punktów.
 
17.  WZÓR UMOWY
 
Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy.
      
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 09.02.2004r. Nr 19 , poz. 177)
 
19. ZAŁĄCZNIKI:
 
Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest:
§                     formularz ofertowy, który należy wypełnić i dołączyć do oferty
§                     wzór umowy
§                     projekty
                                                                                                         
                                                                                             Zatwierdzam:
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 
1.      W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na usługę poligraficzną do wystawy … z dnia 2006-07-.. składamy ofertę na wykonanie powyższego zamówienia.
Nazwa i adres wykonawcy :
 
 
 
2.      Cena oferty wynosi ( netto ) : ...........................................  ( słownie ..................................
 
........................................................................................................................................... )
 
+ VAT …% w kwocie .........................., tj.
 
łącznie cena ( brutto ) : .........................................   ( słownie : ..........................................
 
.........................................................................................................................................  )
 
3.      Oświadczamy, że :
a)      Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami ( formularz ofertowy, wzór umowy, projekty) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b)      Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
c)      Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami
d)      Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych oraz w otrzymanej od zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia
e)      Nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych.
f)       Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy, stanowiący załącznik do specyfikacji i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia
4.      Załącznikami do niniejszej oferty są :
4.1.  Kosztorys ofertowy realizacji zadania ( wg projektów )
4.2.  Dokumenty wymagane przez zamawiającego od wykonawcy :
-          aktualny wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o prowadzeniu działalności gospodarczej
-          oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
 
 
 
1.      .......................................................
 
 
2.      .......................................................                                 Data ....................................
       ( podpisy osób upoważnionych )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WZÓR
 
 

            UMOWA 

 
zawarta w dniu 2006-…….
pomiędzy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola reprezentowanym przez Lucynę Mizerę - dyrektora,
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a ………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
……………………………………….
o treści następującej:
 
§1
 
Zleceniodawca powierza Wykonawcy skład i druk następujących materiałów:
- Przewodnik (format 215 x 115 mm, okładka 215 x 117 mm, okładka z podwójnymi skrzydełkami łamana do środka, 126 stron, druk kolorowy, papier kredowy błyszczący, 3 wersje językowe w proporcji 50% polska, 25% i 25 % obcojęzyczne, nakład 745 egz.)
- Katalog do wystawy (format 200 x 200 mm, okładka twarda, papier kredowy, 330 stron w tym kolorowych 200, nakład 300 egz.)
- Mapa (format B2, felcowany na 6 łamów, druk 5 + 4 kolory, papier G-print (lub odpowiednik) 90g/m2, nakład 3000 egz.)
- Folder „Scenariusze i prace konkursowe” (format A4, ogółem około 56 stron, łącznie z okładką, w tym 35 stron tekstu (papier zwykły), 20 stron kolorowych fotografii, papier kredowy, gramatura 170g/m2, matowy, okładka miękka papier kredowy matowy na całości, katalog szyty, nakład 200 egz.
- Plakat (format 440 x 600 mm, papier kredowy gramatura 150 g/m2, kolor na całości)
- Zaproszenie (format: zaproszenie składane na 2 części, po złożeniu format A5, druk dwustronnie kolorowy, gramatura 250 g/m2, gloss matt,)
 
1.      Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć projekty ww. wydawnictw
2.      Strony ustalają łączny koszt wykonania na:
      - Przewodnik …
      - Katalog …
      - Mapa …
      - Folder …
      - Plakat …
      - Zaproszenie …
      Łącznie: …
3.      Strony ustalają formę zapłaty przelewem bankowym do 14 dni od wystawienia
      faktury VAT
 
§2
 
1.      Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zleceniodawcy roboczą wersję wydawnictw
        do akceptacji merytorycznej i graficznej
2.      Termin wydania ustala się na ………………  2006 r.
 
 
 
§3
 
1.      Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania
       będą kary umowne.
2.      Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w przypadku:
-          zwłoki w wykonaniu gotowego produktu- w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z §1 pkt.10 niniejszej umowy  za każdy dzień zwłoki.
-          odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca-w wysokości 10% wartości wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z §1 pkt.10 niniejszej umowy
 
 
3.      Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:
-           odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10% wartości wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z §1 pkt.10 niniejszej umowy
 
 
§4
 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 
§5
 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 
§6
 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, strony poddają rozstrzygnięciu
Sądu Rejonowego w Stalowej Woli                                                     
 
§7
 
 
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 
 
Zleceniodawca                                                                                       Wykonawca