Zatwierdzony: 2006.06.28. 20:42:27 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2006.06.28. 20:41:40 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=6330

Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie mebli ogrodowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.


MR/004/2006/P                                              Stalowa Wola, dnia  28-06-2006
 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I   E

 

            Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1  ogłasza przetarg nieograniczony na:

 
wykonanie mebli ogrodowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
1.         Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2.         Sposób uzyskania SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – w sekretariacie ul. Sandomierska 1 (I –piętro, pokój nr 11 ). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Szywała, tel. 844 85 56, faks 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. Dostępna jest również na stronie internetowej:                                        
 http:// www.muzeum.stalowawola.bip.pl
 
3.         Opis przedmiotu zamówienia
 
a)Określenie przedmiotu zamówienia:
   meble ogrodowe wg projektu stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji
            - stół całoroczny - szt. 6 szt.
            - ławka całoroczna typ 1 - szt. 12
            - krzesło całoroczne – szt. 4
           
b)Miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia:
             Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1
 
 
4.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5.      Termin realizacji:
Termin zakończenia – 30.10.2006
 
6.      Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni :
§           posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia
§           posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe
§           być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym
Wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
 
7.      Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Cena                                                 –   90 %
Gwarancja (min. 5 lat)                   -    10 %
 
9.      Miejsce i termin składania ofert :
a)     oferty  należy  składać  w  siedzibie Zamawiającego, ul. Sandomierska 1, w pok. Nr 11 ( I-piętro )
b)       termin składania ofert : 10.03.2006 godz. 13.00.
c)        otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2006 o godz. 13.15 w siedzibie zamawiającego, ul. Sandomierska 1, sala nr 11 ( I piętro )
 
10.  Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
12.  Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
13.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
MR/004/2006/P

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„WYKONANIE MEBLI OGRODOWYCH DLA MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI”

 
 
1.        NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
37-464 Stalowa Wola, ul. Sandomierska 1
 
2.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
3.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
a)        Określenie przedmiotu zamówienia:
   meble ogrodowe wg projektu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji
            - stół całoroczny - szt. 6 szt.
            - ławka całoroczna typ 1 - szt. 12
            - krzesło całoroczne – szt. 4
           
b)                  Miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia:
             Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1
 
4.        OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5.        INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 
6.        OPIS SPOSOBU I WARUNKÓW PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
7.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Pożądany termin realizacji zamówienia :
§                     zakończenie  - 30.10.2006
 
8.        OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
a)        Przed przygotowaniem oferty każdy wykonawca powinien dokonać oględzin obiektu objętego przedmiotem zamówienia, aby zdobył on wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego sporządzenia oferty.
b)        Wykonawca winien spełniać następujące warunki:
§           posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. wykonawstwie robót branży ogólnobudowlanej.
§           posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia :
§           posiadać kadrę techniczną zdolną do wykonania zamówienia
§           posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe
§           być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym
§           nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”
§           treść złożonej przez niego oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
9. OFERENT MUSI DO OFERTY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJACE DOKUMENTY
    I OŚWIADCZENIA :
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty :
1)        oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych;
2)        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
       Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
       I DOKUMENTÓW:
 
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu.
 
11. KONTAKT Z OFERENTAMI:
 
Uprawnionym do bezpośredniego kontaktu z oferentami wyznaczony został Marcin Szywała,
telefon +15 844 85 56, faks +15 844 85 57.
 
12. TERMIN ZWIAZANIA OFERENTA OFERTĄ:
 
Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 
 
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :
 
a)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
b)        Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
c)        Oferta powinna być napisana pismem maszynowym i podpisana przez osobę (osoby ) uprawnione do występowania w imieniu oferenta
d)       Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszej specyfikacji wzorze formularza.
e)        Wykonawcy powinni przedstawić swoje oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
f)         Oferta powinna być złożona w podwójnej nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego.
g)        Koperta powinna być oznaczona napisem o treści:„Przetarg nieograniczony na wykonanie mebli ogrodowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”.
h)        Wewnętrzna koperta powinna być opieczętowana oraz powinna być na niej podana nazwa i adres oferenta.
i)          Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert
j)          Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu należy przygotować i oznaczyć jak powyżej, a zewnętrzna i wewnętrzna koperta dodatkowo powinna być oznaczona napisem „ zmiana „ lub „ wycofanie „. Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania oferty.
 
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
a)        Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2006 r. do godziny 12.45 w siedzibie zamawiającego, ul. Sandomierska 1, pok. Nr 11.
b)        Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez ich otwierania wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
c)   Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 marca 2006 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Sandomierska 1, sala nr 11. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów.
 
15.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
 
Cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego obliczonego według załączonego projektu, z uwzględnieniem wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji elementów (pkt 3a SIWZ), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Dla każdej pozycji wyszczególnionej w SIWZ należy podać swoją cenę jednostkową. Wartość oferty powinna być iloczynem ilości obiektów określonych w SIWZ i podanej ceny jednostkowej.
 
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
·                     Cena                -      90 %
·                     Gwarancja (min 5 lat)            -     10%
 
 
Ad 1) Przy kryterium cena oceniana jest wysokość kwoty ofertowej (w skali 0 - 100 pkt ), przy czym 100 pkt otrzymuje cena najniższa, pozostałe wyższe ceny ofertowe otrzymują proporcjonalnie mniej punktów. Następnie ilość punktów mnoży się przez współczynnik procentowy dla tego kryterium tj. 90%, czyli 0,9.
 
Ad 2) przy kryterium gwarancja oceniana jest (w skali 0-100 pkt) długość okresu gwarancyjnego na wykonane roboty zaproponowana przez oferentów. Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres otrzyma maksymalną w tym kryterium ilość punktów, pozostali oferenci z krótszymi okresami otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Ilość przyznanych danej ofercie punktów mnoży się przez współczynnik procentowy dla tego kryterium tj. 10%, czyli 0,1. Minimalna wartość gwarancji, za która mogą zostać przyznane punkty wynosi 5 lat.
 
 
17.  WZÓR UMOWY
 
Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy.
      
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 09.02.2004r. Nr 19 , poz. 177)
 
19. ZAŁĄCZNIKI:
 
Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest:
§                     formularz ofertowy, który należy wypełnić i dołączyć do oferty
§                     wzór umowy
§                     projekt
                                                                                                         
                                                                                             Zatwierdzam:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 
1.      W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na wykonanie mebli ogrodowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 2006-06-28 składamy ofertę na wykonanie powyższego zamówienia.
Nazwa i adres wykonawcy :
 
 
 
2.      Cena oferty wynosi ( netto ) : ...........................................  ( słownie ..................................
 
........................................................................................................................................... )
 
+ VAT 22% w kwocie .........................., tj.
 
łącznie cena ( brutto ) : .........................................   ( słownie : ..........................................
 
.........................................................................................................................................  )
 
3.      Oświadczamy, że :
a)      Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami ( formularz ofertowy, wzór umowy, projekt ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty + dokonaliśmy oględzin terenów objętych zamówieniem.
b)      Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
c)      Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami
d)      Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych oraz w otrzymanej od zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia
e)      Nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych.
f)       Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy, stanowiący załącznik do specyfikacji i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia
4.      Załącznikami do niniejszej oferty są :
4.1.  Kosztorys ofertowy realizacji zadania ( wg projektu )
4.2.  Dokumenty wymagane przez zamawiającego od wykonawcy :
-          aktualny wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o prowadzeniu działalności gospodarczej
-          oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
 
 
 
1.      .......................................................
 
 
2.      .......................................................                                 Data ....................................
       ( podpisy osób upoważnionych )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wzór

Umowa

 
zawarta w dniu .......................................... w Stalowej Woli
 
pomiędzy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola, ul. Sandomierska 1 reprezentowanym przez :
            Lucyna Mizera – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
zwanym dalej „Zamawiającym”,
 
a
 
 
 
 
 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”
 
o treści następującej :
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym nr MR/004/2006/P w dniu 2006-07-14 została zawarta umowa jak poniżej :
 
§ 1
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie „Prace renowacyjne ścian budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli-etap II” w zakresie zgodnym z przedmiarem robót przekazanym wykonawcom przez Zamawiającego.
 
§ 2
 
Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy do dnia 2006-10-30.
 
§ 3
1.      Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, w kwocie : .......................... zł ( słownie : .............................................................................................. ) + VAT w kwocie ................................ zł tj. łącznie (brutto) ..................................... zł ( słownie : ............................................................................................. ),
2.      Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20 % uprzedniego zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów.
 
§ 4
 
1.      Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy obiekt Muzeum Regionalnego w terminie do dnia 2006-07-17.
2.      Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
 
§ 5
 
 Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki :
1.      Wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych.
2.      Na żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą.
3.      Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych.
 
§ 6
 
Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi :
-          fakturą końcową wystawioną w oparciu o wykonany i potwierdzony przez Zamawiającego w protokole odbioru robót końcowych zakres robót.
 
§ 7
 
1.      Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2.      Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.
 
§ 8
 
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne:
1.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
-          w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia
-          w wysokości 0.05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
-          w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
2.      Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :
-          w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
3.      Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszonego wysokość kar umownych do wysokości kar rzeczywiście poniesionej szkody.
 
 
 
 
§ 9
 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. 
 
§ 10
 
1. Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :
a.      w razie wystąpienia okoliczności, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
b.      zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
c.      Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2.   Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli :
a)     Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur – odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3.  W przypadkach odstąpienia od umowy Zamawiającego i Wykonawcę obciążają następujące obowiązki :
a)     w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót
b)     Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony odstępującej
c)      Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia
 
§ 11
 
1.      Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sadu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Postępowania Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.
 
§ 12
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a jeden pozostaje u Zamawiającego.
 
WYKONAWCA :                                                    ZAMAWIAJĄCY :
 
 
 
1. ..........................................................                    1. .....................................................
 
 

lawka-typ1a031

 

lawka-typ1030

lawka-typ1a032

lawka-typ1a033

 

lawka-typ1a034

 

lawka-typ1a035

 

lawka-typ1a036

 

lawka-typ1a037

 

lawka-typ1a038

 

lawka-typ1a039

 

lawka-typ1a040

lawka-typ1a041

lawka-typ1a042

 

ławka-typ1a043