Zatwierdzony: 2005.12.02. 15:26:03 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2005.12.02. 15:25:23 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=5159

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli


  1. Określenie trybu zamówienia:
      Przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
      60 000 euro.
 
  1. Spób uzyskania SIWZ
      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie
      Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola
      ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój 11).
      Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Szywała tel. +15 844 85 56
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia
      Przedmotem zamówienia jest ochrona obiektu i konwojowanie, zgodnie z ustawą z dnia
      22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114 z 1997 r. poz. 740).
 
  1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych
     
  1. Termin realizacji:
            Termin rozpoczęcia: 01.01.2006
            Termin zakończenia: 31.12.2006
     
  1. Opis warunków udziału w przetargu
      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
      podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3
      ustawy z dnia 2004.01.29 – Prawo Zamówień Publicznych oraz w Specyfikacji
      Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
      · posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia
      · posiadać kadrę z uprawnieniami i kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji
       niniejszego zamóweinia
      · posiadać wyposażenie sprzętowe zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia
      · posiadać ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca
       jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
       gospodarczej
      · być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym
   
     Wykonawcy, którzy nie spełnią wyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z
      postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone
      przez nich oferty zostaną odrzucone.
 
  1. Zamawiajacy nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
  1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
      Cena – 100 %
     
  1. Miejsce i termin składania ofert:
      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola ul. Sandomierska 1, pokój 11, do dnia 2005.09.27 godz.1300
  1. Termin związania ofertą
      Wykonawca jest związany oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.