Zatwierdzony: 2005.09.13. 15:46:11 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2005.09.13. 15:45:46 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=3330

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 002/2005 NA TRANSPORT EKSPONATÓW.

1.       Określenie trybu zamówienia:

        Przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty

        60 000 euro.

 

2.       Spób uzyskania SIWZ

        Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie

        Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola

        ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój 11).

        Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Monika Kuraś tel. +15 844 85 56

 

3.       Opis pzredmiotu zamówienia

        Transport eksponatów na trasie Lwów – Stalowa Wola i Stalowa Wola – Lwów

 

4.       Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych

       

5.       Termin realizacji:

                Termin rozpoczęcia:  2005.10.03

                Termin zakończenia: 2005.12.31

       

6.       Opis warunków udziału w pzretargu

        W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na

        podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3

        ustawy z dnia 2004.01.29 – Prawo Zamówień Publicznych oraz w Specyfikacji

        Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:

      · posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia

      · posiadać kadrę techniczną ( min. 2 osoby) z uprawnieniami i kwalifikacjami do

         wykonywania pracy związanej z oferowaną usługą

        · być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym

      Wykonawcy, którzy nie spełnią wyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z

        postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone

        przez nich oferty zostaną odrzucone.

 

7.       Zamawiajacy nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.

 

8.       Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

        Cena – 100 %

 

9.       Miejsce i termin składania ofert:

        Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola ul. Sandomierska 1, pokój 11, do dnia 14-09-2005 godz. 14.00

 

10.    Termin związania ofertą

        Wykonawca jest związany oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.