Zatwierdzony: 2004.06.18. 15:26:33 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.06.18. 14:53:07 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=2627

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - NR SPRAWY: 023/MR/03/A/II


     
 
      Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na remont ogrodzenia Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Szczegółowe informacje odnośnie zakresu rzeczowego zawiera uproszczona specyfikacja warunków zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Muzeum w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1.
Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z oferentami został wyznaczony Marcin Szywała tel. +15 844 85 56, faks +15 844 85 57
Zamkniętą kopertę oznaczoną „Przetarg nieograniczony na remont ogrodzenia Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 01-07-2004 do godz. 13.00
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01-07-2004 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, o godz. 13.10
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 2 i 4 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniają wymagania określone w uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli