Zatwierdzony: 2004.05.18. 14:35:03 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.05.18. 14:33:08 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=2478

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR SPRAWY 022/MR/03/A/II

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na remont cząstkowy ogrodzenia Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu rzeczowego zawiera uproszczona specyfikacja warunków zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Muzeum w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1.

 Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z oferentami został wyznaczony Marcin Szywała tel. +15 844 85 56, faks +15 844 85 57

Zamkniętą kopertę oznaczoną „Przetarg nieograniczony na remont cząstkowy ogrodzenia Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 2004.06.15 do godz. 1245.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2004.06.15 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, o godz. 1300.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 2 i 4 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniają wymagania określone w uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

                                                                                  Dyrektor Muzeum Regionalnego

                                                                                              w Stalowej Woli