Zatwierdzony: 2014.02.19. 16:27:19 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.02.19. 16:26:31 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14910

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o nr sprawy MR-AG-ZO-009/14

                                              
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o nr sprawy MR – AG – ZO – 009/14
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, na zadania pn.:
 
Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ
na potrzeby wystawy „W bursztynowej pułapce”
(zapytanie ponowione)
 
Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż wpłynęła tylko jedna oferta, która przekracza kwotę jaką Muzeum przeznaczyło na realizację zamówienia.    
Informujemy, że Zamawiający przeprowadzi negocjacje ceny z Firmą NET PC Sp. z o. o., ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk, celem zawarcia umowy i realizacji zadania.