Zatwierdzony: 2014.02.07. 14:21:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.02.07. 14:13:49 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14900

PONOWIONE ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ na potrzeby wystawy W bursztynowej pułapce, nr sprawy MR-AG-ZO-009-14

MR – AG – ZO – 009/14                                                                                   Stalowa Wola, dnia 7.02.2014
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ
na potrzeby wystawy „W bursztynowej pułapce”
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
Monika Kuraś, e-mail: mkuras@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ na potrzeby wystawy „W bursztynowej pułapce”, w ramach którego należy wykonać:
a)    przygotowanie koncepcji aplikacji wraz z samodzielnym doborem materiału graficznego i ilustracyjnego, i dźwiękowego,
b)    Zamawiający nie dysponuje materiałem graficznym,
c)    Zamawiający nie dysponuje materiałem dźwiękowym,
d)    obróbkę graficzną fotografii i materiałów ilustracyjnych (w razie potrzeb),
e)    wykonanie modeli i animacji trójwymiarowych 3D lub animacji dwuwymiarowych 2D dających odczucie „trójwymiarowości”,
f)     kodowanie interaktywności,
g)    dostarczenie i zainstalowanie (wdrożenie) aplikacji do będącej w posiadaniu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli systemu PODŁOGI INTERAKTYWNEJ.
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-009/14 (z wymaganymi załącznikami: FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY, OŚWIADCZENIA)
 
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-009/14 (wersja edytowalna)