Zatwierdzony: 2014.02.02. 17:58:17 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.02.02. 17:56:46 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14879

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia pn.: Transport uczestników szkoleń z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEA BEZ BARIER, nr MR-AG-ZO-007/14

MR–AG–ZO–007/14                                                                                       
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA
Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 26.01.2014 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.:
 
Transport uczestników szkoleń z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w ramach projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO”  - Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. Z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późniejszymi zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wyboru Usługodawcy.
 
I. Zapytanie ofertowe opublikowano w dniu 26.01.2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej
na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE
Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe, poinformowano o zamówieniu lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola
 
Dotyczy CZĘŚCI I zamówienia:
7.222,22 (netto)
7.800,00 (brutto), słownie: siedem tysięcy osiemset zł, 00/100 brutto.
 
Dotyczy CZĘŚCI II zamówienia:
1.222,22 (netto)
1.320,00 (brutto), słownie: tysiąc trzysta dwadzieścia zł, 00/100 brutto.
 
Oferta nr II
Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Sławomir Bujak, 36-106 Trzęsówka 12
 
Dotyczy CZĘŚCI I zamówienia:
11.500,00 (netto)
11.940,00 (brutto), słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści zł, 00/100 brutto.
 
Dotyczy CZĘŚCI II zamówienia:
1.900,00 (netto)
2.052,00 (brutto), słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt dwa zł, 00/100 brutto.
 
Oferta nr III
PKS Tarnobrzeg Sp. z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
 
Dotyczy CZĘŚCI I zamówienia:
12.280,00 (netto)
12.740,00 (brutto), słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści zł, 00/100 brutto.
 
Dotyczy CZĘŚCI II zamówienia:
1.999,00 (netto)
2.158,92 (brutto), słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem zł, 92/100 brutto.
 
III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Lp.
Nr
oferty
CZĘŚĆ I
Cena oferty – 100%
CZĘŚĆ II
Cena oferty – 100%
Łączna
ilość punktów:
1
I
7.800,00 (brutto) / 7.000,00 (brutto)
= 1,00 x 100 = 100,00
1.320,00 (brutto) / 1.320,00 (brutto) = 1,00 x 100 = 100,00
200,00
pkt.
2
II
7.800,00 (brutto) / 11.940,00 (brutto) = 0,65 x 100 = 65,00
1.320,00 (brutto) / 2.052,00 (brutto) = 0,64 x 100 = 64,00
129,00
pkt.
3
III
7.800,00 (brutto) / 12.740,00 (brutto) = 0,61 x 100 = 61,00
1.320,00 (brutto) / 2.158,92 (brutto) = 0,61 x 100 = 61,00
122,00
pkt.
 
IV. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Oferta nr I, złożona przez Firmę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola
 
Uzasadnienie: najkorzystniejsza cena
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji części I oraz części II zamówienia  nastąpi nie wcześniej niż w dniu 5.02.2014 r., w okresie związania ofertą.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem ofertowym i za złożenie oferty.