Zatwierdzony: 2014.02.02. 16:34:02 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.02.02. 16:33:22 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14878

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zam. pn.: Reklama ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno-promocyjnym do projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-ZO-005-14

MR–AG–ZO–005/14                                      
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA
Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 23.01.2014 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.:
Reklama ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno-promocyjnym do projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO”  - Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
- będącego kampanią społeczną w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. Z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późniejszymi zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wyboru Usługodawcy.
 
I. Zapytanie ofertowe opublikowano w dniu 23.01.2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej
na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE
Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe, poinformowano o zamówieniu lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
AGORA S.A., w Warszawie, Oddział w Rzeszowie, Al. Powstańców Warszawy 14, 35-029 Rzeszów
4.000,00 (netto), 4.920,00 (brutto)
słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia zł, 00/100 brutto.
Ogłoszenie prasowe w: Gazecie Wyborczej
 
Oferta nr II
Media Impact Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
6.480,00 (netto), 7.970,40 (brutto)
słownie: siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt zł 40/100 brutto.
Ogłoszenie prasowe w: Dzienniku Fakt
 
III. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Oferta nr I, złożona przez Firmę:
AGORA S.A., w Warszawie, Oddział w Rzeszowie, Al. Powstańców Warszawy 14, 35-029 Rzeszów
Uzasadnienie: najkorzystniejsza cena
 
IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Lp.
Nr oferty
Cena oferty – 100%
Ilość punktów:
1
I
4.920,00 (brutto) / 4.920,00 (brutto) = 1 x 100 = 100,00
100,00
2
II
4.920,00 (brutto) / 7.970,40 (brutto) = 0,61 x 100 = 61,00
61,00
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Firmą AGORA S.A., w Warszawie, Oddział w Rzeszowie nastąpi nie wcześniej niż w dniu 5.02.2014 r., w okresie związania ofertą.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem ofertowym i za złożenie oferty.