Zatwierdzony: 2014.01.28. 13:08:21 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.28. 13:07:54 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14874

OGŁOSZENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, dotyczy zam. publicznego pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-3121-001/14

MR – AG – 3121 – 001/14                                                                                 Stalowa Wola, dnia 28.01.2014 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY
(dotyczy CZĘŚCI I, CZĘŚCI II, CZĘŚCI III)
 
zamówienia pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. wykluczony został Oferent nr 3: Firma:
 
100 AGENCJA TŁUMACZEŃ
Joanna Małgorzata Baraniecka
ul. Targowa 15 m. 9703-727 Warszawa
 
W ofercie ww. Firmy brak jest aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Oferent załączył do oferty przetargowej oświadczenie z informacją dla Zamawiającego, że oczekuje na otrzymanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, i zobowiązuje się dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu z US.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w dniu 23.01.2014 r. wezwał Oferenta do uzupełnienia brakującego dokumentu. Wykonawca jednak nie złożył wymaganego dokumentu przez co podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp., z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 Pzp. ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje sie za odrzuconą.
Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o wyniku przetargu i wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu -opublikowane na BIP-ie Zamawiajacego w dniu 24.01.2014 oraz rozesłane do oferentów - uczestników postępowania, nie ulega zmianie, za wyjątkiem powyższej informacji o wykluczeniu Oferenta nr 3.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń